Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 529348-2021

19/10/2021    S203

Romania-București: Protective gear

2021/S 203-529348

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
National registration number: 4316180
Postal address: Strada: Viilor, nr. 90
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050159
Country: Romania
Contact person: ENE CRISTIAN
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
Telephone: +40 213373801
Fax: +40 213373801
Internet address(es):
Main address: www.marius-nasta.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129421
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE ECHIPAMENT PROTECTIE

Reference number: 20820/13.09.2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta urmareaste achizitionarea de Echipament de protectie, prin aplicarea unei proceduri de licitatie deschisa in urma careia se va incheia un acord cadru pe 24 de luni cu ocupantul primului loc declarat castigator. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de claricari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in masura in care sunt transmise in termenul precizat. Numărul de zile până la care se pot solicita claricări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 036 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sos Viilor 90, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente pot fi:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate(buget local, buget de stat, etc.)

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul normativ;

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator)vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016.

La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1. MANAGER : Dr. Mahler Beatrice

2. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: Ec Jarca Costel

3. DIRECTOR MEDICAL: Dr. Ciolan Gina Ana

4. DIRECTOR INGRIJIRI: As. Trandafir Daniela

5. SEF SERVICIU ACHIZITII CONTRACTARE: Jercan George

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (conf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza. Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit aplicarea criteriului de atribuire va prezenta:

1. Certificat ORNC - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitate de indeplinire : Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ respectiv, certificatul ORNC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv detin:

- Certificatul constatator emis de ONRC: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distribuitie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, art. 889 alin(1). Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE.

Se va completa DUAE si se vor solicita doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021