We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 529397-2021

Submission deadline has been amended by:  590921-2021
19/10/2021    S203

Poland-Wołomin: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 203-529397

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
National registration number: pl
Postal address: ul. Gdyńska 1/3
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200
Country: Poland
Contact person: Anna Górska
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
Telephone: +48 227633209
Fax: +48 227633135
Internet address(es):
Main address: www.szpitalwolomin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: szpital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Reference number: ZAM/18/2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a. posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie gm. Wołomin

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000.000 kWh (trzy miliony)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Zamawiający̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy pzp, w terminie nie krótszym ni̇ż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2.Zamawiający̨ może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4.Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 09:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt ustawy pzp. 2. Odwołanie: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 7) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp. 3. Skarga do sądu 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy pzp. 4. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021