We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 529405-2021

19/10/2021    S203

Poland-Szczecin: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 203-529405

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Postal address: ul. Piotra Skargi 9 -11
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-965
Country: Poland
Contact person: mgr Izabela Bobik , mgr Małgorzata Jarosz
E-mail: przetargi@109szpital.pl
Telephone: +48 918105982
Fax: +48 918105982
Internet address(es):
Main address: www.109szpital.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca kompleksową usługę polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala

Reference number: RPoZP 35/2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego:

Nr 1 – Kompleks 1887, ul. Piotra Skargi 9-11,

Nr 2 – Kompleks 1910, ul. Piotra Skargi 35

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65310000 Electricity distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego:

Nr 1 – Kompleks 1887, ul. Piotra Skargi 9-11,

Nr 2 – Kompleks 1910, ul. Piotra Skargi 35

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które winny być wprowadzone do treści zawieranej umowy - wskazane są w załączniku nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:30
Place:

pokój Sekcji zamówień publicznych 109 Szpitala Wojskowego

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Do oferty będącej załącznikiem nr 2 do SWZ należy dołączyć dokumenty w postaci elektronicznej:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

b) Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu – JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ;

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z pkt. b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

d) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania;

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021