We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 529564-2021

19/10/2021    S203

Bulgaria-Sofia: Electricity

2021/S 203-529564

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERSTVO NA MLADEZhTA I SPORTA
National registration number: 175745920
Postal address: bul. VASIL LEVSKI No. 75
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1142
Country: Bulgaria
Contact person: Nataliya Viktorova Ilieva
E-mail: nataliya.ilieva@mpes.government.bg
Telephone: +359 29300505
Internet address(es):
Main address: http://mpes.government.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1182
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/162463
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/162463
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Спорт

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта“

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени на Министерство на младежта и спорта. Поръчката се обявява във връзка с директива (ЕО) 72/2009 г. за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електронна енергия и Закона за енергетиката ЗЕ/2003 г. за избор на доставка и договаряне на цена за продажба на електрическа енергия и решение на КЕВР за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 170 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София

II.2.4)Description of the procurement:

Сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени на Министерство на младежта и спорта.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът да притежава валидна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) ЕАД на търговците участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/ EIC код и със статус активен.

Изискванията по т.1. и .2. се прилагат за местни и чуждестранни лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1е ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се изискват

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ да се разбират такива, които са приключили в посочения период.

Под „сходни с предмета на поръчката“ се разбират дейности, свързани с доставка на електрическа енергия за мрежа средно или ниско напрежение при свободно договорени цени и осъществяване на функциите на координатор на балансираща група.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват списъка в част IV, раздел „В“ в ЕЕДОП с доставките, които са идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Участникът предоставя (декларира) в част IV, раздел „В“ в ЕЕДОП информация за наличието изпълнените дейности.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, и е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без ДДС. Условията свързани за гаранциите за изпълнение са посочени в чл. 111 от ЗОП. Плащанията по договора за възлагане се извършват в съответствие с раздел IV.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

след изтичане на 12 месеца от сключване на договор по настоящата процедура

VI.3)Additional information:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в ЗМИП способи, вкл. когато клиентът е ЮЛ - на ФЛ, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021