We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 529584-2021

19/10/2021    S203

Romania-Suceava: Electricity

2021/S 203-529584

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
National registration number: 4243983
Postal address: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 21, Sector: -, Judet: Suceava
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720237
Country: Romania
Contact person: DANIELA CRAP
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telephone: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Internet address(es):
Main address: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129458
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitara
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de achizitie publica de furnizare de energie electrica, pentru Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava

Reference number: 4243983/2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de achizitie publica de furnizare de energie electrica pentru Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava prin incheierea unui acord-cadru cu o valabilitate de 15 luni. conform caietului de sarcini.

Nota: Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 419 589.50 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Municipiul Suceava, C.P. 720237,

II.2.4)Description of the procurement:

Acord-cadru de achizitie publica de furnizare de energie electrica pentru Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, cu o valabilitate de 15 luni.

Energie electrica, cantitati Acord-Cadru:

* minime pentru 15 luni: Medie tensiune = 3.150.000 KW\H; - Joasa tensiune= 345.000 KWH;

* maxime pentru 15 luni: Medie tensiune = 3.937.500 KWH; - Joasa tensiune – 431.250 KWH;

Valoarea minima a acordului cadru pentru energia electrica de medie tensiune este de 3.146.346,00 lei (pentru 15 luni) şi maxim de 3.932.932,50 lei (pentru 15 luni).

Valoarea minima a acordului cadru pentru energia electrica de joasa tensiune este de 389.325,60 lei (pentru 15 luni) şi maxim de 486.657,00 lei (pentru 15 luni).

Valoarea minima a AC pentru energia electrica ( medie tensiune+ joasa tensiune) este de 3.535.671,60 lei (pentru 15 luni) şi maxim de 4.419.589,50 lei (pentru 15 luni).

Energie electrica:

• Cantitate minima Ctr. Subs. =Medie tensiune - 787.500,00 KWH; -Joasa tensiune –86.250,00 KWH;

• Cantitate maxima Ctr. Subs.=Medie tensiune - 1.575.000,00 KWH; -Joasa tensiune – 172.500,00 KWH;

Valoare maxima a ctr.subsecvent: 1.767.835,80 RON fata TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE,cf.art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).In declaratie se vor nominaliza si persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie,respectiv:

- Dr. Alexandru Calancea - Manager Interimar;

- Dr. Siriopol Dimitrie-Cristian - Director Medical Interimar ;

- Ec. Renate Simader - Director Financiar-Contabil Interimar;

- Ec. Daniela Crap - Director Administrativ Interimar;

- Ec. Daniela Rotar - Sef Serviciu Licitatii, Contractare, Aprovizionare

In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE sau subcontractare ( daca este cazul ) , in care va fi mentionata partea de subcontractare si procentele de subcontractare.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

1.• certificatele fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentarii ( pentru sediul principal); Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016.

Conform Art. 168 din Legea nr. 98/2016, (1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).

(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-515615
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor, respectiv oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate - pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situat pe primul loc, in cazul in care vor exista punctaje egale autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul ,,pretul ofertei,,.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SICAP pâna la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta .

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Documentatia va fi descarcata din SICAP. Analiza documentelor prezentate de ofertanti catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SICAP. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in SICAP .Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate in SICAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou,, Suceava
Postal address: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Town: Suceava
Postal code: 720237
Country: Romania
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telephone: +40 230510659
Fax: +40 230510659
Internet address: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021