Services - 52988-2017

This notice has been cancelled by: 253358-2017
10/02/2017    S29    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Visaginas: Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos

2017/S 029-052988

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav.
Kam: Anatolij Michailov
LT-31146 Visaginas
Lietuva
Telefonas: +370 38624200
El. paštas: michailovan@iae.lt
Faksas: +370 38624189

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: eksploatacijos nutraukimas
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
VĮ IAE Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugų teikėjo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Perkamos VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatuojamos Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos (SPBKS) gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos, kurių apimtyje turi būti įvertinta ar gaisro atveju SPBKS techniniu projektu numatytos priešgaisrinės saugos priemonės užtikrina SPBKS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų atsparumą gaisro poveikiui, atlikta SPBKS priešgaisrinės saugos analizė ir parengta, kartu su išvadomis ir rekomendacijomis suderinta su VATESI, SPBKS gaisro pavojaus analizės ataskaita.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71350000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos (SPBKS) gaisro pavojaus analizės atlikimas, analizės ataskaitos parengimas ir suderinimas su VATESI.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 396 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 0,03 % (trijų šimtųjų proc.) dydžio delspinigiais nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės ar neapmokėtos sumos; netesybomis – 10 % (dešimties proc.) nuo sutarties kainos dydžio bauda dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Paslaugų teikėjui sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų šalių suderinto paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos – faktūros už laiku suteiktas kokybiškas paslaugas pateikimo perkančiajai organizacijai dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Reikalavimas: a) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
b) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą*.
1. Pateikiamas dokumentas**: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Reikalavimas: Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši). Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
2. Pateikiamas dokumentas: 1) Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Lietuvos Respublikoje registruoto Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, nereikalaujama pateikti dokumentų, duomenis apie jo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamame Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, teismo ar kompetentingos viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Reikalavimas: Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
3. Pateikiamas dokumentas**: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, įvykdymą.
Lietuvos Respublikoje registruoto Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, nereikalaujama pateikti dokumento liudijančio įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą. Perkančioji organizacija tokio Tiekėjo duomenis apie socialinio draudimo įmokų mokėjimą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje (Vieši draudėjų duomenys), juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje***.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą.
Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Reikalavimas**: Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
4. Pateikiamas dokumentas**: Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
5. Reikalavimas: Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
5. Pateikiamas dokumentas**: Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pastabos:
* – Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 3 p. nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata gali būti taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 str. už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia tai, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turėtų pats patvirtinti, jog balsų daugumą turintis dalyvis, yra juridinis asmuo arba, kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas. Bus laikoma, jog tiekėjai, teikdami duomenis veikė sąžiningai ir pateikė realius bei teisingus duomenis, ir nereikalaus iš tiekėjų kokių nors papildomų dokumentų ar įrodymų. Informacija, apie paprastą balsų daugumą turintį asmenį (jei jis fizinis asmuo), nurodoma pasiūlymo formoje. Jei paprastą balsų daugumą turi juridinis asmuo arba nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos atitinkamos pasiūlymo formos grafoje nurodoma ši informacija.
** – Pateikiama (-os) skaitmeninė (-ės) dokumento (-ų) kopija (-os).
*** – Jei perkančioji organizacija dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės techninių trikdžių neturės galimybės patikrinti paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiamas dokumentas*: Nepriklausomos įsitaigos išduotas sertifikatas ar kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., kokybės vadovas), patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės sistemą.
2. Pateikiamas dokumentas: Įvykdytų pagrindinių panašių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių pavadinimus, paslaugas, kurios buvo nupirktos kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei paslaugų gavėjus.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
Pastabos:
* – Pateikiama (-os) skaitmeninė (-ės) dokumento (-ų) kopija (-os).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Reikalavimas: Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
2. Reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė bent vieną panašią pirkimo-pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta ne mažesnės nei 0,7 pasiūlymo vertės paslaugų teikimo sutartis, kurios objektas yra gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 27.3.2017 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
28.3.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 120 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 28.3.2017 - 9:45

Vieta:

VĮ IAE Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma arba skaitmeninėmis dokumentų kopijomis (skanuoti dokumentai). Pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg ir kt.).

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti konkurso sąlygas, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjo pasiūlymas rengiamas ir pateikiamas lietuvių kalba. Kiti pasiūlyme esantys dokumentai (sertifikatai, atestatai bei kitų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai) gali būti pateikiami rusų ar anglų kalbomis kartu nepateikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba nei lietuvių, anglų ar rusų, jie turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
8.2.2017