We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530512-2021

19/10/2021    S203

Poland-Kamieńsk: Refuse and waste related services

2021/S 203-530512

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kamieńsk
National registration number: 590648280
Postal address: ul. Wieluńska 50
Town: Kamieńsk
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-360
Country: Poland
Contact person: Radosław Kepa
E-mail: przetargi@kamiensk.pl
Telephone: +48 446817123
Fax: +48 446817153
Internet address(es):
Main address: https://bip.kamiensk.com.pl
Address of the buyer profile: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kamieńsk

Reference number: IOŚ.271.11.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kamieńsk w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2021 r.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

2.2. zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kamieńsk i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi PSZOK.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 857 623.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gmina Kamieńsk, województwo łódzkie, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kamieńsk w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2021 r.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

2.2. zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kamieńsk i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi PSZOK.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 435 111.85 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wszystkie aktualne wpisy do rejestrów wskazanych poniżej:

1.2.1. zezwolenie w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w postaci wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b) oraz art. 50 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 797 ze zm.) do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy prowadzonego przez Marszałka Województwa (zezwolenie winno obejmować co najmniej odpady o kodach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia),

1.2.2. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamieńsk (wpis winien obejmować co najmniej odpady o kodach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową która stanowi załącznik do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 09:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp;

1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej zwanej „Izbą”.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021