We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530534-2021

Submission deadline has been amended by:  559927-2021
19/10/2021    S203

Poland-Bydgoszcz: Refuse and waste related services

2021/S 203-530534

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
National registration number: 9532559741
Postal address: ul. Ernsta Petersona 22
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-862 Bydgoszcz
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525222058
Internet address(es):
Main address: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: www.pronatura.bydgoszcz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka Odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12

Reference number: MKUO ProNatura ZP/NO/49/21
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku lub do czasu wcześniejszego wyczerpania maksymalnej ilości odpadów

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem (przetwarzanie odpadów).

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

a)Wykonawca wykaże się wykonaniem usług przetworzenia odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów w łącznej ilości nie mniejszej niż 22 000 Mg w wybranym roku z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca wykazał się całym żądanym doświadczeniem.

b)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się dysponowaniem instalacją/instalacjami posiadającymi pozwolenie/pozwolenia na przetwarzanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12. Nominalna zdolność przerobowa instalacji na poziomie minimum 25 000 Mg/rok. W zakresie wymogu odnoszącego się do mocy przerobowych instalacji, Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, aby przedmiotowy warunek został wykazany wspólnie.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2021 o godz. 11:15 (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 130 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: (C) cena brutto – 100 % oceny – szczegóły znajdują się w części VIII SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021