We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530547-2021

19/10/2021    S203

Poland-Łękawica: Refuse and waste related services

2021/S 203-530547

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łękawica
Postal address: ul. Wspólna 24
Town: Łękawica
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 34-321
Country: Poland
Contact person: Iwona Stokłosa
E-mail: lekawica@lekawica.com.pl
Telephone: +48 338651601
Fax: +48 338651701
Internet address(es):
Main address: www.bip.lekawica.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica

Reference number: Ri.271.1.5.2021.IS
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych rozumianych jako takie na których znajdują się domki letniskowe, innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, i miejsc publicznych terenu Gminy Łękawica oraz ich transport do instalacji komunalnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa,

2. Organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Łękawica Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Łękawica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

- świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych rozumianych jako takie na których znajdują się domki letniskowe, innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i miejsc publicznych z terenu Gminy Łękawica oraz ich transport do instalacji komunalnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Łękawica Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, które będzie trzeba odebrać

i zagospodarować w okresie realizacji zamówienia: 1100 Mg.

Zamawiający przewiduje zmianę ilości Mg do odebrania i zagospodarowania z terenu Gminy Łękawica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dowodowych na potwierdzenie spełnienia w/w warunku:

- wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy

10. Szczegółowe informacje dotyczące poleganiu na zasobach podmiotów trzecich zawarte zostały w SWZ.

11. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawi do dysponowania tymi zasobami tj:

a) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz

b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

2.Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na spełnienie w/w warunku:

- Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2020 poz.1076 .ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ

2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami

porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ.

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca tj określonych w ust. 2 pkt 2 i 3 rozdziału IX SWZ .

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w ust. 2 ppkt 3) rozdziału IX SWZ , składa dokumenty określone w ust 3-5 rozdziału IX SWZ

6. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowite ceny brutto ujętej w ofercie.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmów udostępnionych przez miniPortal. https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022

VI.3)Additional information:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Pozostałe informacje dotyczące oświadczenia JEDZ wskazane zostały w rozdziale VIII SWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Kryterium oceny ofert: - całkowita cena brutto/wartość zamówienia brutto (C): waga 60 pkt oraz termin płatności za należność, o której mowa w § 9 ust. 7 projektu Umowy (T): waga 40 %

4. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXV SWZ

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: /lekawica123/skrytka oraz poczty elektronicznej: lekawica@lekawica.com.pl - forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.

6. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić ze względu na:

a) zmiany podwykonawcy lub zlecenie części usług podwykonawcy,

b) wystąpienie siły wyższej, pandemii mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

d) zmiana terminu uruchomienia PSZOK z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

i Wykonawcy, w tym nieuzyskania przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń na zorganizowanie PSZOK-u,

e) zmianę osób reprezentujących strony umowy,

f) zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy,

g) zmianę przepisów prawa (w tym również lokalnego) dotyczących utrzymania czystości

i porządku,

h) wystąpienie okoliczności mających wpływ na realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub znacząco utrudnione.

7. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

10.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

11.Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert wspólnej zawarte zostały w SWZ.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

13. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – tzw. procedura „odwrócona”.

14. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej wskazano w SWZ

15. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych dokumentów dowodowych.

16. Dokumenty, jakie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą wskazano w rozdziale X SWZ.

17.Nie ustala się obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy PZP

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021