We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530548-2021

19/10/2021    S203

Poland-Drezdenko: Refuse and waste related services

2021/S 203-530548

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Drezdenko
National registration number: NIP: 5950007025
Postal address: ul. Warszawska 1
Town: Drezdenko
NUTS code: PL431 Gorzowski
Postal code: 66-530
Country: Poland
E-mail: przetargi@drezdenko.pl
Telephone: +48 957620202
Internet address(es):
Main address: www.bip.drezdenko.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Reference number: RI.271.1.24.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Drezdenko wraz z realizacją usług dodatkowych.

2. Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odebrania: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4200 Mg; odpady zbierane w sposób selektywny – 2040,432 Mg.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Drezdenko.

II.2.4)Description of the procurement:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, cyklicznie w systemie u źródła, z pojemników/kontenerów lub worków, z podziałem na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01),

b) opakowania ze szkła (15 01 07), szkło (20 01 02),

c) opakowania z papieru i tektury (15 01 01), papier i tektur (20 01 01),

d) opakowania z tworzy sztucznych (15 01 02), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), tworzywa sztuczne (20 01 39), metale (20 01 40),

e) odpady biodegradowalne i zielone (20 02 01, 20 01 08);

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, cyklicznie u źródła, bez konieczności deponowania odpadów w pojemnikach/kontenerach lub workach, z podziałem na następujące frakcje:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 21*);

3) odbieranie odpadów komunalnych w ramach odbiorów dodatkowych;

4) odbieranie odpadów komunalnych w ramach odbiorów interwencyjnych;

5) transport i przekazanie odebranych odpadów komunalnych do miejsca/miejsc zbierania (zagospodarowania) odpadów komunalnych, zapewnionego/zapewnionych przez Wykonawcę i wykazanego/wykazanych w ofercie;

6) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w miejscu/miejscach zbierania (zagospodarowania) odpadów komunalnych zapewnionego/zapewnionych przez Wykonawcę i wskazanego/wskazanych w ofercie;

7) wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i dbałość o ich należyty stan techniczny, porządkowy oraz sanitarny a także w worki/kontenery przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) prowadzenia przez cały okres realizacji umowy, obsługowego, ogólnodostępnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK na terenie Gminy Drezdenko oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim zgromadzonych;

9) ustawienie w aptekach i punktach aptecznych pojemników służących do gromadzenia przeterminowanych leków, dbałość o ich stan techniczny, porządkowy oraz sanitarny, a następnie odbiór i zagospodarowanie odpadów w nich zgromadzonych.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia tj. Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych. Przewidywany zakres do 30% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wyczerpania ilości przewidzianych w formularzu cenowym lub gdy nie zostanie wybrany wykonawca do realizacji zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych po 31.12.2022r.

23. Pliki składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu JEDZ,

b) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania,

c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę,

d) dowód wniesienia wadium (należy złączyć jeśli wadium wniesiono w formie gwarancji lub poręczenia),

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ (załącznik fakultatywny - należy załączyć w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu),

f) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: aspekt środowiskowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże minimalny poziom zdolności tj.:

a. Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę odbioru odpadów komunalnych, w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy, o łącznej masie odpadów minimium 2 500 [Mg]. Wymóg 2 500 [Mg] dotyczy jednej usługi a nie kilku usług o łącznej masie 2 500 Mg.

b. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 4,

c. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 pojazdem bramowcem do przewozu kontenerów na odpady (muld), który spełnia europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 4.

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ - wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP.

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

2) brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

• art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 7 pkt. 2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa ust. 7 pkt. 2 lit. a. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 7 pkt. 2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Więcej informacji o wymaganych dokumentach zawarto w SWZ w rozdziale XX.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021