We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530609-2021

19/10/2021    S203

Poland-Głowno: Refuse and waste related services

2021/S 203-530609

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Głowno
Postal address: ul. Kilińskiego 2
Town: Głowno
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-015
Country: Poland
Contact person: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.bip.gmina-glowno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.bip.gmina-glowno.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”

Reference number: GWI.271.1.5.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:

a. odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

b. zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek wybranych frakcji odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

c. zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawiających odpady komunalne w workach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Głowno.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:

a. odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

b. zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek wybranych frakcji odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

c. zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawiających odpady komunalne w workach.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 365
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) - prowadzonego przez wójta gminy Głowno w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

* posiadanie wpisu do rejestru BDO stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.) – w zakresie podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, transportu odpadów i zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 500 000,00 złotych (suma gwarancyjna). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z nich samodzielnie, niektórzy z nich w części bądź łącznie wykażą się posiadaniem polisy na kwotę minimum 500 000,00 złotych.

* znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy zł, 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* dysponowanie co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą,

* dysponowanie co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

* dysponowanie pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.

Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021