Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 530688-2021

Submission deadline has been amended by:  580156-2021
19/10/2021    S203

Poland-Bydgoszcz: Interior design services

2021/S 203-530688

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bydgoszcz
National registration number: 092351297
Postal address: ul. Jezuicka 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-102
Country: Poland
Contact person: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Internet address(es):
Main address: www.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Reference number: WZP.271.18.2021.E
II.1.2)Main CPV code
79932000 Interior design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45212300 Construction work for art and cultural buildings
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
45317000 Other electrical installation work
45343000 Fire-prevention installation works
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72210000 Programming services of packaged software products
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79931000 Interior decorating services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92110000 Motion picture and video tape production and related services
92111100 Training-film and video-tape production
92310000 Artistic and literary creation and interpretation services
92312220 Services provided by composers
92522000 Preservation services of historical sites and buildings
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych (próbki), tj. propozycji aplikacji multimedialnej dla stanowiska multimedialnego pn. „Węzły - jak wiązać węzły" wraz z opisem jej działania i funkcjonalności, w postaci storyboard - projektu graficznego aplikacji w formie dokumentu .pdf (maksymalnie 10 stron A4) oraz próbki wideo przedstawiającej planowane działanie aplikacji w formie pliku .mp4 w rozdzielczości 1920x1080 pikseli (długość min. 40 - max. 90 sekund).

Uwaga: złożone wraz z ofertą ww. przedmiotowe środki dowodowe (próbki) podlegają ocenie w kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XVII swz.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie koncepcji wystawy stałej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego – w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2. Wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej – w terminie 3 tygodni od dnia zaakceptowania koncepcji wystawy stałej przez Zamawiającego.

3. Wykonanie przestrzeni wystawy stałej, wykonanie, dostawa i instalacja elementów wystawy stałej, uruchomienie wystawy i jej elementów oraz przeszkolenie Personelu Zamawiającego – w terminie 22 tygodni od dnia zaakceptowania projektu wykonawczego wystawy stałej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady / Weighting: 15
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 10
Quality criterion - Name: doświadczenie Kierownika projektu ds. ekspozycji / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 196
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1

II.2.14)Additional information

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 ust. 1, 3 i 4 uPzp (tzw. procedura odwrócona).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (milion złotych 00/100).

2. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

-

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu interaktywnej ekspozycji o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, w skład której wchodziły m.in. elementy aranżacji, systemy AV i sterowania, treści i aplikacje multimedialne, oświetlenie. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca, wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z doświadczeniem pozwalającym na wykonywanie robót budowlanych w zabytkach (zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16). Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.,

b) co najmniej 1 osobą, która zaprojektowała lub była członkiem zespołu projektowego opracowującego projekt wystawy stałej, której wartość wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto,

c) kierownikiem projektu ds. ekspozycji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w kierowaniu pracami nad multimedialnymi ekspozycjami, tj. pełniła stanowisko kierownika projektu/kierownika kontraktu co najmniej 1 zadania związanego z wdrożeniem ekspozycji (wartość przynajmniej jednej z ekspozycji winna wynosić minimum 1.000.000,00 zł brutto), przez wdrożenie ekspozycji Zamawiający rozumie prace polegające na dostawie, montażu ekspozycji i uruchomieniu systemów (przynajmniej 3 elementów z niżej wymienionych: nagłośnienia, oświetlenia, urządzeń multimedialnych, systemów sterowania, elementów aranżacji, kontentów i aplikacji),

UWAGA! Doświadczenie ww. osoby stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XVII swz,

d) specjalistą ds. multimedialnych (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie przygotowania rozwiązań multimedialnych i technicznych, tj. odpowiadała za przygotowanie multimedialnych prezentacji lub projekcji w ramach minimum 1 zadania związanego z przygotowaniem ekspozycji lub wystawy,

e) programistą systemu sterowania (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w programowaniu systemu zarządzania ekspozycja i oświetleniem, tj. pełniła funkcję kierownika prac związanych z realizacją min. 1 zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu i programowaniu dedykowanego systemu zarządzania ekspozycją i oświetleniem,

f) programistą aplikacji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w zakresie tworzenia interaktywnych aplikacji multimedialnych, tj. brała udział w tworzeniu co najmniej 5 interaktywnych aplikacji multimedialnych dla interaktywnych ekspozycji z wykorzystaniem technologii operujących np. C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AIR

Minimum level(s) of standards possibly required:

dot. punktu III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

2. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia,

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany umowy przewidziane zostały w paragrafie 14 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2021
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 16.11.2021r. o godz. 11:30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w:

1) art.108 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h uPzp oraz art.108 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 uPzp

2) art.109 ust.1 pkt 1, 4 uPzp

- podmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane zostały w rozdziale X swz.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVIII specyfikacji warunków zamówienia.

4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,

3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,

4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf

5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.

6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

8.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

9.Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2247)

1) rekomendowane formaty: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg),

2) limit objętości plików, spakowanych folderów (dla całej oferty) - 10 plików lub spakowanych folderów o wielkości 150 MB. W przypadku większych plików rekomendowane wykorzystanie zip, 7Z,

3) dokumenty złożone w formatach rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie,

4) zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

10. RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania): rozdział XXXI swz.

11. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021