We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 530708-2021

19/10/2021    S203

Poland-Krzyżanowice: Refuse and waste related services

2021/S 203-530708

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krzyżanowice
Postal address: ul. Główna 5
Town: Krzyżanowice
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 47-450
Country: Poland
E-mail: zamowienia1@krzyzanowice.pl
Telephone: +48 324194213
Fax: +48 324194234
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.krzyzanowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.krzyzanowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”

Reference number: Gp-Zp.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”, obejmujący m.in.:

a) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzyżanowice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016 - 2022, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

b) Zakup i dystrybucję worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - o ile wspólnota wybierze segregację w workach,

c) Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Krzyżanowice punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spełniając wymogi określone przepisami prawa w zakresie zlokalizowania na nieruchomości, do której Wykonawca posiada tytuł prawny.

d) Zapewnienie pojemników do zbiórki tekstyliów oraz zużytej odzieży na terenie PSZOK.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1. Prognozowana łączna ilość odpadów komunalnych objętych zamówieniem wyniesie 5 300 [Mg] odpadów/rocznie. W związku z tym za cały okres realizacji umowy (w latach 2022 i 2023 )prognozowana ilość odpadów wyniesie 10 600 [Mg] odpadów.

2. Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Krzyżanowice, tj. Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice i jego aktualizacjami oraz Strategią Rozwoju Gminy Krzyżanowice.

3. Zastosowanie materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska; maksymalne zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze – (minimalizacja spalin, wycieków oleju, hałasu). Minimalizacja użycia ciężkiego sprzętu, oraz minimalizacja pracy sprzętu mechanicznego tj. realizację zadania przy użyciu sprzętów dostosowanych gabarytowo i wagowo do istniejącej infrastruktury drogowej gminy, niepowodujących uszkodzeń w tej infrastrukturze.

4. Zestawienie miejscowości z wykazem punktów adresowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

2) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

3) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

4) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Krzyżanowice.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

1) dysponuje co najmniej następującymi pojazdami:

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników typu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l,

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w workach,

-1 pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu KP 5, KP 7, KP 10 oraz pojemników na odpady segregowane.

Wyżej wymienione pojazdy nie powinny przekraczać DMC 20 ton z uwagi na nośność dróg po których poruszać się będą pojazdy.

- 1 pojazdem małogabarytowym do 8 ton przystosowanym do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe,

-1 pojazdem uszczelnionym - przystosowanym do odbioru odpadów bioodpadów uniemożliwiający rozwiewanie i wycieki odpadów,

oraz

-bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Krzyżanowice.

Wymaga się, aby samochody były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Krzyżanowice były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

2) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 usługę polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub odbieraniu odpadów komunalnych na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż 3.000 Mg/rok.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawierają Projektowane postanowienia umowy o udzielenie zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pok. 13

Information about authorised persons and opening procedure:

1.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Osoby upoważnione do kontaktu: Pani Aurelia Wojak, tel. (32) 419 40 50 wew. 120 lub Pani Aniela Cwik tel. 32 419 40 50 wew. 133,

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 – tzw. procedury „odwróconej”.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):

3.Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 zł.

5. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

3) odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (jeżeli dotyczy).

6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) na zasadach określonych w SWZ podwykonawstwo. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021