Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 532328-2020

06/11/2020    S217

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 217-532328

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Telefon: +36 304847329
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ferencvaros.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése

Hivatkozási szám: EKR000410832020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött

A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok

– vázlatterv

– településképi véleményezésre benyújtandó terv

– engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt

– a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés

– ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés

– terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.

Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában

Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület

Új épületszárny: 2 700 m2

Meglévő felújítás: 1 800 m2

Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 500 m2

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 88 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervek átadása FEV IX. Zrt. székhelyén, 1093 Budapest, Csarnok tér 3–4. fsz. 2. sz. alatt történik

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött

A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok

– vázlatterv

– településképi véleményezésre benyújtandó terv

– engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt

– a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés

– ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés

– terveket BIM rendszerben kell kidolgozni

Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában

Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület

Új épületszárny: 2 700 m2

Meglévő felújítás: 1 800 m2

Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 500 m2

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) a) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) b) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) c) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) d) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) e) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) f) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.

– Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,

– A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését,

– A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.

III.2.2) folytatása:

Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.

Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra

Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.

A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 HUF, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) %-a.

VI.4.3) folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel – Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.

Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.

A Kormány 1041/2020 (II. 17.) Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800 000 000 HUF került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45–49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eljárás eredményhirdetéséig a fenti pénzügyi fedezet elvonásra kerül akkor az eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem ésszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 094-224860
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27711802
Postai cím: Dezső utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: bakaity.bea.bostudio@gmail.com
Telefon: +36 303323449
Internetcím: http://www.b3epitesz.com/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 88 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

T, G, V, TUÉ, OT-M-T jogosultsággal rendelkező szakember által ellátandó feladatok köre, közbeszerzés tárgya szerinti feladatok koordinálása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

– B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1016 Budapest, Dezső utca 11, adószám: 23291124241

– Perfektum Mérnöki Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc Utca 2., adószám: 25424959241

– Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C.,adószám: 12826708206

– TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft., MAGYARORSZÁG 9011 Győr, Ezerjó út 10., adószám: 24084794208

– Pécsépterv Stúdió Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 7621 Pécs, Rákóczi Út 1., adószám: 11001036202

– SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81., adószám: 23817876242,

– Buildext Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1027 Budapest, Horvát utca 14–24., adószám: 14611098241

– Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1023 Budapest, Lublói utca 2., adószám: 10569731241

– MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1., adószám: 13079909243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2020