Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 532344-2023

Submission deadline has been amended by:  628145-2023
04/09/2023    S169

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2023/S 169-532344

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefon: +36 14354833
Fax: +36 14354833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248102023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248102023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés- 35. sz. főút 2x2 sávra

Hivatkozási szám: EKR001248102023
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezés- 35. sz. főút 2x2 sávra történő fejlesztésének előkészítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4025_Debrecen_Barna _utca_15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

35. sz. főút 2x2 sávra történő tervezési feladatainak elvégzése (Debrecen-Józsa Sillye Gábor utca - 354. sz. főút közötti szakasz) az alábbiak szerint:

A 35. sz. főút 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) Debrecen-Józsa Sillye Gábor utca (74+810 km szelvény) - 354. sz. főút (országos közút) (77+210 km szelvény) közötti mintegy egybefüggő 2,4 km hosszú szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez és ehhez kapcsolódóan a Sillye Gábor utcai szintbeni csomópont, valamint Vállalkozók útja szintbeni csomópont fejlesztéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, továbbá a 35. sz. főút Debrecen-Józsa, Sillye G. utca - 354. sz. főút közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez szorosan kapcsolódó 35. sz. főút - 354. sz. főút csomópont fejlesztésének teljeskörű engedélyezési tervei és építési engedélyei alapján az egységes szerkezet megteremtése érdekében a csomóponti fejlesztés teljeskörű kiviteli terveinek összehangolt elkészítése.

A 2,4 km hosszú szakasz jelentős része lakott területen kívüli, amelyből 250 m pedig lakott terület.

Főbb mennyiségek a tervezési feladat során: (várhatóan):

- 35. sz. főút meglévő 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) szakaszának négynyomúsítása: mintegy egybefüggő 2,4 km hosszú szakaszon.

- Meglévő szintbeni csomópontok fejlesztése: összesen 3 db: 35. sz. főút -Sillye Gábor utca 74+810 km szelvény, 35. sz. főút -Vállalkozók útja 75+545 km szelvény, 35. sz. főút - 354. sz. főút 77+434 km szelvény.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1)AF III.1.3) M/2.1. pont b) alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlettap. egész hónapokban megadva (min.0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2)AF III.1.3) M/2.2. pont b) alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlettap. egész hónapokban megadva (min.0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a 7-Zip programmal darabolta fel a 3. kötet részét képező műszaki leírást. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12., 14., és 16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 160 000 000 Ft összeget.

AK:

- „Országos közút” alatt: az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

-„Országos közutak tervezése” alatt: a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében az országos közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja, Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől (ajánlattevőtől, vagy az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezettől) származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget, illetve képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak releváns felsőfokú végzettségének megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A végzettség, illetve képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).

Az AF III.1.3) M/2.1.-M/2.2. pontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontok szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával:

-Min. egybefüggő 1,7 km hosszúságú, legalább 1 db új szintbeni csomópont építésének vagy meglévő szintbeni csomópont átépítésének tervezését tartalmazó, min. 2x1 forgalmi sávos országos közút min. 2x2 sávra történő bővítésére vonatkozó

a) teljeskörű kiviteli terv készítése tárgyú referenciával

és

b) teljeskörű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését);

vagy

-Min. egybefüggő 1,7 km hosszúságú, legalább 1 db új szintbeni csomópont építésének vagy meglévő szintbeni csomópont átépítésének tervezését tartalmazó, új nyomvonalon vezetett min. 2x2 forgalmi sávos út tervezésére vonatkozó

a) teljeskörű kiviteli terv készítése tárgyú referenciával

és

b) teljeskörű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

AK:

-„Kiviteli terv készítése” alatt: a meglévő engedélyezési tervek alapján készített teljeskörű kiviteli terv készítési folyamatot érti. Meglévő kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, átdolgozása, módosítása stb. nem fogadható el.

-„Teljeskörű engedélyezési terv” alatt: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

-„Teljeskörű kiviteli terv” alatt: építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.

-„Csomópont” alatt: a különböző irányokból érkező utak a forgalmat útcsatlakozásokon, útkereszteződéseken és útelágazásokon keresztül vezetik át. A csomópont két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike - vagy legalább egy része - között kapcsolat van.

A fenti referencia akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.

AT az M/1. pont szerinti előírásnak két szerződéssel is megfelelhet, amennyiben a teljeskörű engedélyezési terv és a teljeskörű kiviteli terv két külön szerződésben került teljesítésre. Azonban a mennyiségi előírást egy szerződésből kell teljesítenie.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervező pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultsággal,

b) és legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal,

c) és a b) ponton belül projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként részt vett min. egybefüggő 1,7 km hosszúságú, legalább 1 db új szintbeni csomópont építésének vagy meglévő szintbeni csomópont átépítésének tervezését tartalmazó, min. 2x1 sávos országos közút min. 2x2 sávra történő bővítésére vagy min. egybefüggő 1,7 km hosszúságú, legalább 1 db új szintbeni csomópont építésének vagy meglévő szintbeni csomópont átépítésének tervezését tartalmazó, új nyomvonalon vezetett min. 2x2 forgalmi sávos út tervezésére

vonatkozó teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítésében.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) tervezői jogosultsággal,

b) és legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

AK:

- „Projektvezetői gyakorlatként” alatt: olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel;

- „Projektvezető helyettes” alatt: olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában;

- „Országos közút” alatt: az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek.szerinti fogalmakat érti.

- „Országos közutak tervezése” alatt: a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében az országos közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

- „Teljeskörű engedélyezési terv” alatt: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

- „Teljeskörű kiviteli terv” alatt: építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.

-„Csomópont” alatt: a különböző irányokból érkező utak a forgalmat útcsatlakozásokon, útkereszteződéseken és útelágazásokon keresztül vezetik át. A csomópont két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző forgalmi áramlatok mindegyike - vagy egy része - között kapcsolat van.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget.

Az M/2.1.- M/2.2. pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember nem jelölhető.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.

AK az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy az általa megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a) a TSZM szerint, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződés hazai finanszírozású.

A finanszírozás típusa: utófinanszírozású.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- Kbt. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek.

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

- 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/10/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/10/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 1- 2. minőségi szempont tekintetében a 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjára- feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül -(a szerződésben meghatározott időpontig) minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 2 200 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével, 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr., ill. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1.: KÉ-K; M/2.2.: KÉ-K jogosultság.

6. Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Az AF. IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

11. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

14. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

15. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Konecsni Szilvia, lajstromszám: 01494.

16. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

18. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, amelyben a fejlesztés célja a 35. sz. főút Debrecen-Józsa Sillye G. utca - 354. sz. főút közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez szükséges előkészítési feladatok megvalósítása. A Sillye G. utca és a 354. sz. főút által meghatározott végpontok között összehangolt fejlesztés szükséges, ennek következtében a műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt részajánlatokra bontás nem lehetséges.

19. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is, a Tervezési Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam, azaz a Szerződés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől számítva tervezett 600 nap.

20. AK köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek az előbbiek szerinti nyilatkozatukat benyújtani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2023