We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 534001-2022

30/09/2022    S189

Nederland-'s-Gravenhage: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 189-534001

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HTM Personenvervoer N.V.
Nationaal identificatienummer: 27014495
Postadres: Koningin Julianaplein 10
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2595 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel Bergenhenegouwen
E-mail: m.bergenhenegouwen@htm.nl
Telefoon: +31 629069332
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.overhtm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/203900
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342308&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: OV-bedrijf
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Security Operations Center Diensten (SOC)

Referentienummer: 2022/08/32
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HTM overweegt om een aanbesteding te starten voor het selecteren van een leverancier voor het leveren van Security Operations Center Diensten (SOC). Met deze marktconsultatie wil HTM in contact komen met partijen die ons kunnen adviseren over de aanpak bij een marktbenadering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
72800000 Computeraudit- en testdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HTM overweegt om een aanbesteding te starten voor het selecteren van een leverancier voor het leveren van Security Operations Center Diensten (SOC). Met deze marktconsultatie wil HTM in contact komen met partijen die ons kunnen adviseren over de aanpak bij een marktbenadering.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie contactpersoon en bijgevoegde leidraad

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/02/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2022