Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534693-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Passenger cars

2021/S 205-534693

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
National registration number: 13633330
Postal address: Strada: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Valerica Lungu
E-mail: costel.tilea@mt.ro
Telephone: +40 751192353
Fax: +40 0213196199
Internet address(es):
Main address: www.mt.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129578
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizarea a 10 autoturisme prin Programul RABLA

Reference number: J1/2021
II.1.2)Main CPV code
34110000 Passenger cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se vor încheia 2 contracte de furnizare produse, cate un contract pentru fiecare lot, cu ofertanții ale căror oferte sunt declarate câștigătoare.

Achiziționarea autoturismelor este condiționată de aprobarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a primelor de casare pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit generic RABLA CLASIC, respectiv a ecotichetelor din Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit generic RABLA PLUS.

Achiziția se va realiza pe loturi, respectiv:

Lotul 1:

7 autoturisme 4x4 noi, echipate cu motoare Euro 6 care generează o cantitate mai mica de CO2, prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024, denumit generic RABLA CLASIC;

Lotul 2:

3 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit generic RABLA PLUS.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 7 zile.

Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 801 260.51 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

3 autoturisme electrice prin Programul RABLA PLUS

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Livrarea se face la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Bd. Dinicu Golescu nr.38

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare 3 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit generic RABLA PLUS

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 235 714.29 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

7 autoturisme 4x4 prin programul RABLA CLASIC

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Livrarea la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare 7 autoturisme 4x4 noi, echipate cu motoare Euro 6 care generează o cantitate mai mica de CO2, prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024, denumit generic RABLA CLASIC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare al produselor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 565 546.22 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, terții susținători și subcontractanții (dacă este cazul) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

- Ofertantii, terții susținători și subcontractanții (dacă este cazul) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Aceștia vor completa o declarație, care se depune odată cu DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016 .

Aceste documente sunt:

1. certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării ;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ;

3. dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, se acceptă o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare, sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante :

Dan VÎLCEANU – Ministru Interimar, Gabor SANDOR – Secretar de Stat, Ionel SCRIOȘTEANU – Secretar de Stat, Adrian – George FOGHIȘ – Secretar de Stat, Adrian Daniel GĂVRUȚĂ - Secretar General Adjunct, Laura-Elena ȚOPA – Director - Direcția Avizare, Laura-Diana GÎRLĂ – Director -Direcția Economică, Laszlo SAJTOS - Director - Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne, Valentin Niță- Șef Serviciu – Serviciul Tehnic și Administrativ.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de

ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

- pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului;

b) obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

c) starea ofertantului;

d) persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții.

Informațiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.

Nota: Se permite dovedirea capacitații de exercitare a activității profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atașata sau logic asociata semnătura electronica extinsa.

- pentru operatorii economici străini: Operatorii economici străini ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate traduse in limba romana de un traducători autorizat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Achiziționarea celor 10 autoturisme este condiționată de aprobarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a primelor de casare pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit generic RABLA CLASIC, respectiv a ecotichetelor din Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit generic RABLA PLUS.

In cazul în care autoritatea contractanta solicita clarificari sau completari ale documentelor depuse, acestea se vor face prin intermediul SEAP, iar raspunsurile la clarificari/ completari se vor face de asemenea, tot prin sistemul SEAP prin încarcarea în sistem a documentelor solicitate. Atat solicitarile de clarificari cat si raspunsurile la acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC .

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021