Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534699-2021

21/10/2021    S205

Romania-Satu Mare: Vegetables

2021/S 205-534699

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare
National registration number: 15418983
Postal address: Strada: Corvinilor, nr. 18
Town: Satu Mare
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 440080
Country: Romania
Contact person: Leleti Beata Zita, Stan Mariana Ioana
E-mail: achizitiidgaspcsm@gmail.com
Telephone: +40 261768449
Fax: +40 261768449
Internet address(es):
Main address: www.dgaspcsm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129560
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru de furnizare: Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum - lot 1 si Citrice si mere - lot 2.

Reference number: 15418983_2021_PAAPD1314990
II.1.2)Main CPV code
03221000 Vegetables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de furnizare: Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum - Lot 1 si Citrice si mere - Lot 2, achiziția acestor produse este de strictă necesitate pentru asigurarea hranei, fiind luate măsurile privind asigurarea necesarului acestor produse, fără întrerupere, pentru beneficiarii din unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități si persoanelor vârstnice, precum și copiilor/tinerilor din sistemul de protecție.

Produsele vor fi achiziţionate pentru casele/centrele din subordinea autorităţii contractante în cantitatile, caracteristicile ( specificatiile) tehnice și în conditiile solicitate în caietul de sarcini. Obiectul licitatiei publice deschise îl constituie încheierea unui acord-cadru avand durata de 16 de luni. Se vor încheia contracte subsecvente semestrial/ trimestrial/lunar , în funcție de existența resurselor financiare alocate cu această destinație motivat de faptul că, la momentul demarării procedurii de achiziție, datorită fluctuației beneficiarilor din cadrul caselor/centrelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, nu se poate stabili cu exactitate cantitatea de produse necesară atribuirii unui contract de furnizare, raportată la nevoile proprii de aceste produse aferente unui an bugetar. Acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic.

Operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul prevazut.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 680 013.40 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

NU

II.2)Description
II.2.1)Title:

Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
03221000 Vegetables
03212100 Potatoes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea DGASPC mentionate în caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului - cadru:

Cartofi de consum, cantitate min. = 3902 kg, cantitate max. = 62445 kg;

Ceapa uscata, cantitate min. = 700 kg, cantitate max. = 11206 kg;

Fasole uscata, cantitate min. = 334 kg, cantitate max. =5339 kg;

Gulii, cantitate min. = 364 buc, cantitate max. = 5820 buc;

Hrean, cantittae min. = 13 kg, cantitate max. = 206 kg ;

Morcovi, cantitate min. = 724 kg, cantitate max. = 11592 kg;

Patrunjel, cantitate min. = 238 kg, cantitate max. = 3803 kg;

Pastarnac, cantitate min. 75 kg, cantitate max. 1212 kg;

Ridichi negre, cantitate min. = 26 kg, cantitate max. 394 kg;

Sfecla rosie, cantitate min. = 67 kg, cantitate max. 1072 kg;

Telina, cantitate min. = 183 kg, cantitate max. 2926 kg ;

Usturoi, cantitate min. = 57 kg, cantitate max. 917 kg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 406 294.95 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

- valoare minimă estimată acord - cadru: 25.392,96 lei

- valoare maximă estimată acord-cadru: 406.294,95 lei

- valoare minimă estimată contract subsecvent: 25.392,96 lei

- valoare maximă estimată contract subsecvent: 228.540,24 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Citrice si mere

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
03222000 Fruit and nuts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea DGASPC mentionate în caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului - cadru:

Ananas, cantitate min. = 40 kg, cantitate max. = 634 kg;

Banane, cantitate min. = 535 kg, cantitate max. = 8566 kg;

Clementine, cantitate min. = 289 kg, cantitate max. 4625 kg;

Grapefruit, cantitate min. = 149 kg, cantitate max. 2383 kg;

Kiwi, cantitate min = 194 kg, cantitate max. 3108 kg;

Lamai, cantitate min. = 127 kg, cant. max. 2035 kg;

Mandarine, cantitate min. = 288 kg, cantitate max. 4605 kg;

Mere, cantitate min. = 714 kg, cantitate max. 11407 kg ;

Pomelo, cantitate min. = 102 kg, cantitate max. = 1633 kg;

Portocale, cantitate min. = 394 kg, cantitate max. = 6305 kg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 273 718.45 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

- valoare minimă estimată acord - cadru: 17.107,47 lei

- valoare maximă estimată acord-cadru: 273.718,45 lei

- valoare minimă estimată contract subsecvent: 17.107,47 lei

- valoare maximă estimată contract subsecvent: 153.966,08 lei

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1

Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile directe.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu art.193 alin.1 din Legea 98/2016.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmează a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se încadreaza în pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. 2) din Legea nr.98/2016

 Cazierul judiciar al operatorului economic economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil al momentul prezentarii acestuia

 Dupa caz, documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia si de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

În cazul ofertantilor străini, autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator,din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul precedent sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerinta 2: Ofertantii sau dupa caz, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta in acest sens Declaratie pe propria raspundere. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Dragos Mariana -Director general, Pop Marcela Aurelia -Director gen.adj.economic, Crișan Anca Maria- director general adjunct, Gorgan Adriana Mariana- sef Serviciu Buget, finante, contabilitate, Radu Călina- Şef Birou achiziţii publice, Coruian Laura - consilier juridic superior Biroul achizitii publice, Stan Mariana Ioana - consilier achizitii publice Biroul achizitii publice, Bonea Iulia- Alina - consilier juridic principal Biroul achizitii publice, Leleți Beata -Zita - consilier achiziții publice Biroul achizitii publice.

Nota Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, va fi completata si de catre subcontractor/subcontractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui asociat/subcontractant). Cerinta va fi indeplinita si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completari referitoare la această declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus. Necesitatea prezentării de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, conform art. 173 din Legea 98/2016.

Se solicită aceste documente pentru a se îndeplini obiectivele comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează autoritatea contractantă, respectiv dacă operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile fiscale si nu se află într-o situatie potential generatoare a unui conflict de interese.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator. Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator economic ce nu are obiectul de activitate autorizat principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului, nu se poate angaja din punct de vedere legal in derularea si gestionarea acestuia. Informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea

din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Ultimii trei ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Cerința privind experiența similară poate fi îndeplinită prin prezentarea a unul sau a mai multor contracte la nivelul cărora să fi fost executate livrări similare sau de natura și complexitatea similară/comparabilă cu cele care fac obiectul contractului. Certificările probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmând a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea îndeplinirii cerinței, Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiari, perioada de livrare, valoarea produselor furnizate ( in ultimii 3 ani ).Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/ documente care atesta îndeplinirea cerinței, si anume: documente/ recomandări emise de Beneficiarul produselor si/sau Procese verbale de recepție si/sau Dcumente constatatoare emise de autoritățile contractate si/sau Certificări de buna execuție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de către Ofertantul asociat, in situația in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situație, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, împreuna cu DUAE si cu oferta, se va încarcă in SICAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.Nota 2: In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/ unor terț/ terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 4: In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind susținerea capacitații tehnice acordata de terțul susținător, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi încărcat in SEAP împreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate obligatoriu in SEAP împreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.c) documente/ recomandări emise de beneficiarul produselor si/sau Procese verbale de recepție si/sau Documente constatatoare emise de autoritățile contractate , din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.Documentele menționate la pct. c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, cu respectarea cerințelor privind semnarea electronica.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.E.A.P., în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.

2) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace

electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea " Documentatie Atribuire, Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de

comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.

3) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e¬licitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

4) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare. Răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art.161 alin (1) / Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.

5) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie / prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare
Postal address: Strada Corvinilor, Nr. 18, localitatea Satu Mare
Town: Satu Mare
Postal code: 440080
Country: Romania
E-mail: achizitiidgaspcsm@gmail.com
Telephone: +40 745548010
Fax: +40 261768449
Internet address: www.dgaspcsm.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021