Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534708-2021

21/10/2021    S205

Romania-Târgu Mureș: Angiography supplies

2021/S 205-534708

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
National registration number: 4323209
Postal address: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540136
Country: Romania
Contact person: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telephone: +40 0265212111
Fax: +40 0265213967
Internet address(es):
Main address: www.spitalmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129582
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angiografie

Reference number: 4323209/2021/25116/29.09.2021
II.1.2)Main CPV code
33111710 Angiography supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angiografie.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 29 268 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi.

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi conform art 141(4) din Legea 98/2016

II.2)Description
II.2.1)Title:

PACHET ELECTROFIZIOLOGIE CONVENŢIONALĂ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111710 Angiography supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Description of the procurement:

1.1 Set introductor femural cant min CS 250 cant max CS 750 cant min AC 500 cant max AC 3000

1.2 Cateter ablaţie irigate uni / bidirecţionale cu vârf flexibil cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.3 Cateter diagnostic quadripolar deflectabil cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.4 Cateter diagnostic decapolar deflectabil cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.5 Cateter diagnostic duodecapolar cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.6 Cateter ablaţie 4/8 mm cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.7 Cablu conector cateter diagnostic cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

1.8 Cablu conector cateter ablatie cant min CS 75 cant max CS 225 cant min AC 150 cant max AC 900

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 190 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 4,297,500.00 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

PACHET ELECTROFIZIOLOGIE COMPLEXĂ -TIP I (RADIOFRECVENȚĂ)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111710 Angiography supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Description of the procurement:

2.1 Set introductor femural buc 33111710-1 1,380.00 200 600 828,000.00 400 2400 552,000.00 3,312,000.00 8,280.00

2.2 Cateter de ablaţie irigat contact force cu senzor buc 33111710-1 8,680.00 25 75 651,000.00 50 300 434,000.00 2,604,000.00 6,510.00

2.3 Cateter diagnostic mapping tip grid cu senzor buc 33111710-1 6,630.00 25 75 497,250.00 50 300 331,500.00 1,989,000.00 4,972.50

2.4 Cateter diagnostic decapolar deflectabil buc 33111710-1 2,100.00 25 75 157,500.00 50 300 105,000.00 630,000.00 1,575.00

2.5 Ac punctie transeptala buc 33111710-1 1,100.00 25 75 82,500.00 50 300 55,000.00 330,000.00 825.00

2.6 Teaca transeptala braided buc 33111710-1 810.00 25 75 60,750.00 50 300 40,500.00 243,000.00 607.50

2.7 Teaca transeptală deflectabilă buc 33111710-1 2,900.00 25 75 217,500.00 50 300 145,000.00 870,000.00 2,175.00

2.8 Patch electroanatomic pentru sistemul de mapping 3D buc 33111710-1 5,300.00 25 75 397,500.00 50 300 265,000.00 1,590,000.00 3,975.00

2.9 Cablu conector cateter diagnostic buc 33111710-1 450.00 25 75 33,750.00 50 300 22,500.00 135,000.00 337.50

2.10 Cablu conector cateter ablatie buc 33111710-1 1,250.00 25 75 93,750.00 50 300 62,500.00 375,000.00 937.50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta calitate / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 078 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 3,019,500.00 lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

5.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana- Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Prof. Dr. Theodora Benedek - Sef Sectie Clinica de Cardiologie , Stoica Ioana Monica - Birou Achizitii Publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna .

- Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri medie anualaSe solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2018-2020)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va depune fisa cu informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2018-2020)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura se inteleg accesorii pentru angiografie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea « sau echivalent ».

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios
Postal address: str Ghe. Marinescu nr 50
Town: Targu Mures
Postal code: 540136
Country: Romania
Telephone: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021