Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534710-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Miscellaneous evaluation or testing instruments

2021/S 205-534710

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
National registration number: 13746143
Postal address: Strada: Mărăşti, nr. 20A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011468
Country: Romania
Contact person: Ruxandra Maria JIPA
E-mail: achizitii@cosr.ro
Telephone: +40 0213101198
Fax: +40 0213150490
Internet address(es):
Main address: www.cosr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129583
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Organizatie neguvernament
I.5)Main activity
Other activity: Sport

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de echipamente/dispozitive medicale si mijloace de testare efort si repaus

Reference number: 1374614320216P
II.1.2)Main CPV code
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de echipamente/dispozitive medicale si mijloace de testare efort si repaus, conform specificatiilor tehnice.

• Lotul 1 Banda lata sporturi de iarna: 891.000,00 lei fara T.V.A

• Lotul 2 Ergometru Bicicleta: 84.645,00 lei fara T.V.A.

• Lotul 3 Ergometru Canoe: 9,405.00 lei fara T.V.A.

• Lotul 4 Ergometu kaiac: 6.435,00 lei fara T.V.A.

• Lotul 5 Ergometru Canotaj: 5.445,00 lei fara T.V.A.

Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile, fara a se lua in considerare ziua publicarii.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16

Termenele au fost stabilite prin luarea in considerare a prevederilor: art. 4 alin. (1) din OUG nr. 98/2017, art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018; art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 98/2017, art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016, art. 161 din Legea nr. 98/2016

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 996 930.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ergometu kaiac

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani

II.2.4)Description of the procurement:

Ergometu kaiac, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 435.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ergometru Canotaj

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani

II.2.4)Description of the procurement:

Ergometru Canotaj, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 445.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ergometru Canoe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani

II.2.4)Description of the procurement:

Ergometru Canoe, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 405.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Banda lata sporturi de iarna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani

II.2.4)Description of the procurement:

Banda lata sporturi de iarna, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 891 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ergometru Bicicleta

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani

II.2.4)Description of the procurement:

Ergometru Bicicleta, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 84 645.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat privind bugetul local si bugetul de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: George BOROI – secretar general;Florin MISCA – secretar general adjunct; Oana Monica ENACHE - director economic, Carmen TROCAN – director departament resurse umane, juridic si relatii cu autoritatile; Ruxandra – Maria JIPA – director departament achizitii publice; Ion POJORANU - Director Departament Complex Olimpic Sydney 2000; Simona GHITA - Director Economic Adjunct; Valeriu TOMESCU – director COTAS, Luminita STEFAN – expert financiar, Diana Torje – medic specialist medicina sportiva, Alexandru BACSIS – asistent testari, Claudia PREDOI – expert achizitii publice

Modalitatea de îndeplinire:

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Odata si alaturi de DUAE, ofertantii vor depune o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

CERINTA 2: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori aparteneta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Aviz Sanitar emis de Ministerul Sanatatii, a Dispozitivelor Medicale in functie de tipul produsului / lotului pentru care prezinta oferta. In cazul in care produsul ofertat nu este dispozitiv medical, tehnologie şi dispozitiv asistiv, in sensul Legii nr. 95/2006, republicata, se vor prezenta documente care sa demonstreze acest lucru alaturi de documente din care rezulta ca produsele nu au impact negativ asupra persoanelor testate.

MODALITATE PRIN CARE POATE FI DEMONSTRATA INDEPLINIREA CERINTEI: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor la Partea a IV-a , litera A, bifand cu “DA” necesitatea unei autorizari speciale si mentionandu-se dupa caz denumirea / seria / nr / data acesteia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul Sanitar si anexele acestuia emis de Ministerul Sanatatii (conform prevederilor Legii 95/2006 coroborata cu H.G. 54/2009 si cu OMS 308/2015), sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii si din ele sa rezulte autorizarea pentru import / comercializare / manipulare de produse conform obiectului procedurii de achizitie, redactate in limba romana, sau cu traducere semnate si stampilate de reprezentatul legal.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi;. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, la nivelul careia sa se regaseasca in cadrul unuia sau mai multor contracte, furnizari de produse similare, respectiv echipamente testare/ medicale, a caror valoare individual sau cumulata a fost de cel putin: - lot 1: 500.000,00 lei, fara TVA - lot 2: 50.000,00 lei, fara TVA - lot 3: 5.000,00 lei, fara TVA - lot 4: 5.000,00 lei, fara TVA - lot 5: 5.000,00 lei, fara TVALivrarile de produse se confirma prin, dara fara a se limita la acestea: - certificate de predare-primire; - recomandari; - certificate constatatoare - alte documente. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. Livrări de produse efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de Ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către Ofertant în DUAE.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:i. să invoce susținerea unui terț (entitate) - inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:i. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateSe solicita esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelorSubcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm (art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completerile ulterioare).În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in calitate de subcontractanti, atunci acesta trebuie:: i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei următoarele:a. Acordul de subcontractare;b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură c. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, caracteristicile produselor furnizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, valoarea, moneda, beneficiarul, numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a recepționat produsele, rolul Operatorului Economic Ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au furnizat produse în cadrul contractului pentru beneficiarul acestora), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” și proporția din contract realizată de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere.. Este obligatorie completarea si prezentarea initiala a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) Autoritatea Contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referință la „data de sfârșit" în afara intervalului de 3 ani specificat, indiferent dacă această „dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului de 3 ani calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de participare. În cazul în care Ofertantul ia forma unei asocieri de Operatori Economici, în aplicarea prevederilor art. 54, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă solicită îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară proporțional cu cota de implicare în executarea Contractului ce rezultă din această procedurăÎn cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie:i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele:a. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea, precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include dar nu se limitează la:(i) o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm;(ii) modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situa...

Se va completa DUAE.Documentele/materialele justificative care probeaza cele asumate vor fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc conform clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

-

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http:// e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.

O Ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către Autoritatea Contractantă la momentul deschiderii Ofertelor (accesarea Ofertelor în SEAP după expirarea termenului de transmitere a Ofertelor).

Oferta nu este respinsă la momentul accesării acesteia atunci când garanția de participare:

a. constituită ca instrument de garantare este prezentată conform instrucțiunilor, dar sub altă formă, sumă sau perioadă de valabilitate decât cele solicitate. În situația în care Ofertantul nu remediază, la solicitarea Autorității Contractante sau din proprie inițiativă aspectele legate de forma, suma sau perioada de valabilitate a instrumentului de garantare în termen de cel mult 3 zile de la solicitarea Autorității Contractante, Oferta prezentată este considerată inacceptabilă și nu mai este luată în considerare în procesul de evaluare,

b. constituită prin virament bancar nu acoperă nivelul/suma stabilită prin INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI și Anunțul de Participare,

c. constituita prin depunere la casieria unitatii nu acoperă suma stabilită prin INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI și Anunțul de Participare.

În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire a contractului doi sau mai mulți ofertanți, au acelasi punctaj, se va realiza un clasament pe baza factorului de evaluare cu cel mai mare procent; daca egalitatea se pastreaza, se va lua in considerare urmatorul factor de evaluare. In cazul in care egalitatea se pastreaza, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, contractul urmând să fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai bună ofertă.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021