Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534766-2021

Submission deadline has been amended by:  563388-2021
21/10/2021    S205

Poland-Katowice: Cargo handling and storage services

2021/S 205-534766

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Helis
E-mail: k.helis@pgg.pl
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://efo.coig.biz/inquiries
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

Reference number: 492101104
II.1.2)Main CPV code
63100000 Cargo handling and storage services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S. A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Przesłanki wykluczenia Wykonawców oraz warunki udziału w postępowaniu określono w Części V SWZ - "Kwalifikacja podmiotowa wykonawców"

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądz,

b) gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,

d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019.poz.310 ze zm.)

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Terminy płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynoszą:

a) dla Wykonawcy/ów zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw: 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

b) dla Wykonawcy/ów zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca" - 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

5. Pozostałe wymagania zgodnie z częścią VI SWZ pkt 5, 6, 7, 8.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej.

2. Pozostałe wymagania zgodnie z częścią XVI. SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 098-259464
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Place:

1. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z wytycznymi określonymi w SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223.

3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub zwierają błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021