Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534906-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Glostrup: Primary school construction work

2021/S 206-534906

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glostrup Kommune
National registration number: 65120119
Postal address: Rådhusparken 2
Town: Glostrup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2600
Country: Denmark
Contact person: Birgitte Dyrvig Carlsson
E-mail: bda@dyrvigconsult.dk
Telephone: +45 28570100
Internet address(es):
Main address: www.Glostrup.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfgahkqzgy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfgahkqzgy
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ny Daginstitution - Nord for banen

Reference number: 514087
II.1.2)Main CPV code
45214210 Primary school construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Opførelse af en ny integreret Daginstitution til Glostrup kommune, med 5 børnehavegrupper, 4 vuggestuegrupper og 1 specialgruppe, samt tilhørende udearealer.

Daginstitutionen skal kunne huse ca. 160 børn samt tilhørende personale.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Glostrup

II.2.4)Description of the procurement:

Opgave udbydes som en hovedentreprise, med til opgaven hører rydning af grunden som hidtil har været benyttet til nyttehaver.

Produktionskøkken og støjhegn udbydes særskilt som bygherreleverance.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30%
Quality criterion - Name: Tidsplan / Weighting: 30%
Price - Weighting: 40%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Er der flere end 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene til egnethed i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og punkt III.1.3), og som ikke er omfattet udelukkelsesgrundene i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.1), vil Glostrup Kommune udvælge de 5 mest egnede ansøgere på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier

Ansøgerne med de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave. I vurderingen af referencerne vil følgende vægte positivt:

Erfaring med bygning af ejendomme med samme karakteristika som den udbudte opgave

Erfaring med bygning trækonstruktioner

Erfaring med bygning af ejendomme med træfacader

Erfaring med bygning af ejendomme med fladt tag

Erfaring med opførelse af ejendomme som hovedentreprise

Erfaring med opførelse af daginstitutioner

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer, der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.

"Kun referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen, vil indgå i vurderingen.”

Igen for at skabe overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kontraktens anslåede værdi er baseret på et skøn, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Det er forventningen, at kontrakten har en værdi på ca. DKK 35-40 millioner.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I det af ansøgeren udfyldte ESPD skal følgende dele udfyldes:

• Del II.A - Den økonomiske aktør, (Bemærk, at såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, skal der vedlægges separat ESPD for alle virksomheder i sammenslutningen)

• Del II.B - Den økonomiske aktørs repræsentanter

• Del II.C - Udnyttelse af andre enheders kapacitet

(Bemærk, der skal vedlægges separat ESPD for andre virksomheder som ansøger baserer sin kapacitet på i forhold til egnethed (Del IV) og begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (Del V))

• Del III.A, B, C - Udelukkelsesgrunde

(Samtlige udelukkelsesgrunde skal besvares med et nej for ansøgningen kan betragtes som konditionsmæssig)

• Del IV - Egnethed (Bemærk, der kan krydses af i IV.a – Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier)

• Del V - Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (Udvælgelse)

• Del VI - Afsluttende erklæring

ESPD’et udfyldes via Ibinder

"Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Glostrup Kommune dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. Glostrup Kommune forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Glostrup Kommune vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt, jf. nærmere udbudsbetingelsernes punkt 4.4."

Udelukkelsesgrunde:

Glostrup Kommune vil udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Glostrup Kommune vil endvidere udelukke ansøgere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 1-7.

Hvis Glostrup Kommune på baggrund af oplysninger i ESPD’et eller øvrige omstændigheder vurderer, at ansøger er omfattet af en eller flere af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil Glostrup Kommune give ansøger en rimelig frist til at dokumentere, at ansøger er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Der stilles mindstekrav til ansøgernes økonomiske og finansielle formåen indenfor

- Soliditetsgrad

- Omsætning

- Egenkapital

Minimum level(s) of standards possibly required:

• Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og de støttende enheders samlede egenkapital i forhold til ansøgers og de støttende enheders samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes soliditetsgraden som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital i forhold til virksomhederne i sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

• Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 60 mio. DKK ekskl. moms i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den gennemsnitlige omsætning som ansøgers og de støttende enheders samlede gennemsnitlige omsætning.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den gennemsnitlige omsætning som virksomhederne i sammenslutningens samlede gennemsnitlige omsætning.

• Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgers og de støttende enheders samlede egenkapital.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes egenkapitalen som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, og ansøger direkte eller indirekte har ejerandele i de(n) støttende enhed(er) eller vice versa, beregnes ovennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen på grundlag af ansøgers og de(n) støttende enhed(er)s konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, og én virksomhed i sammenslutningen har direkte eller indirekte ejerandele i en anden virksomhed i sammenslutningen. Ansøger og de pågældende støttende enheder og/eller virksomheder i sammenslutningen skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af ovennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevant erfaring med sammenlignelige projekter, som er afsluttet indenfor de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen.

Ansøger skal i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende byggeopgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

• nybyggeri, ombygning m.v.

• antal kvadratmeter (brutto eller netto)

• type af byggeri f.eks. daginstitution

• Yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant

Der må maksimalt angives 5 referencer

Referencer må maksimalt være 5 år gamle regnet fra ansøgningsfristen. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden regnet fra ansøgningsfristen, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge referencer som bilag til ESPD’et. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 A4-sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Minimum level(s) of standards possibly required:

”Ansøgeren skal inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen have mindst 1 reference, der påviser erfaring med sammenlignelige projekter. Ved sammenlignelige projekter forstås bygning af ejendomme med trækonstruktioner og/eller træfacader”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglig formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 03/12/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291095
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelsenr.593 af 02.06.2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fradagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningener angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtageti Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i DenEuropæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke erindgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsensvej 35, Valby
Town: København
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021