Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534973-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Hasselt: Engineering works and construction works

2021/S 206-534973

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
NUTS code: BE224 Arr. Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Contact person: Gert Huylebroeck
E-mail: gert.huylebroeck@vlaamsewaterweg.be
Telephone: +32 34513088
Fax: +32 32246725
Internet address(es):
Main address: www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424594
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424594
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud op het land en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 2

Reference number: De Vlaamse Waterweg-ARC-21-0035-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De werken omvatten reguliere onderhoudstaken en dringende interventies uit te voeren aan de aanhorigheden van de hierna omschreven waterwegen, volgens de posten van de samenvattende opmeting. Hiermee wordt bedoeld; alle aanhorigheden van de waterweg die vanop het land bereikbaar zijn zoals jaagpaden, uitwateringsconstructies, trappen, bruggen, … .

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45220000 Engineering works and construction works
45233141 Road-maintenance works
45247100 Construction work for waterways
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Onderhoud op het land en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier jaar.

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van schadevergoeding. De niet verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

ART. 70 ERKENNING

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot onderstaande klasse behoren:

klasse 5

De inschrijver moet zich ervan vergewissen dat hij over voldoende capaciteit (personeel en materieel) moet beschikken in geval hij voor meerdere opdrachten inschrijft, zodat hij de opdrachten tot voldoening van de opdrachtgever kan uitvoeren in geval hij meerdere opdrachten toegewezen krijgt die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Dit is met name van belang in geval een algehele mobilisatie van personeel en middelen noodzakelijk is in verschillende districten tegelijk, bv. bij het optreden van een gevaarlijk stormtij of tijdens een periode van langdurige, veelvuldige neerslag, die in verschillende districten tot schade leidt en op verschillende plaatsen de interventie van dezelfde aannemer vereist.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be).

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

afdeling Regio Centraal

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44

2018 Antwerpen

Tel: 03/224 67 11

Fax: 03/224 67 05

Mail: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:

Gert Huylebroeck (gert.huylebroeck@vlaamsewaterweg.be)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021