Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534976-2021

Submission deadline has been amended by:  599316-2021
22/10/2021    S206

Belgium-Hasselt: Construction work for water projects

2021/S 206-534976

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
NUTS code: BE224 Arr. Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Contact person: Timothy Kurvers
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Telephone: +32 11298400
Internet address(es):
Main address: www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426281
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426281
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: openbare werken

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Albertkanaal – Gemeente Grobbendonk: Verkleinen zwaaikom Deckx en bouwen kaaimuur Janssens-Smeets & Kerkstoel

Reference number: De Vlaamse Waterweg-AAK-19-1101-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het voorwerp van de opdracht is het verkleinen van de zwaaikom in Grobbendonk en de bouw van een nieuwe kaaimuur afwaarts de brug van Grobbendonk bestaande uit een verankerde damwand met kopbalk en kaaiplateau voor de bestaande kaaimuur. Dit ten behoeve van de bedrijven: Kerkstoel, Janssen-Smeets en Deckx.

Het project is opgedeelt als volgt :

- Vast gedeelte : werken aan de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 1 : werken afwaarts de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 2 : werken opwaarts de zwaaikom

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45243600 Quay wall construction work
45112320 Land-reclamation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Gemeente Grobbendonk

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is het verkleinen van de zwaaikom in Grobbendonk en de bouw van een nieuwe kaaimuur afwaarts de brug van Grobbendonk bestaande uit een verankerde damwand met kopbalk en kaaiplateau voor de bestaande kaaimuur. Dit ten behoeve van de bedrijven: Kerkstoel, Janssen-Smeets en Deckx.

Het project is opgedeelt als volgt :

- Vast gedeelte : werken aan de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 1 : werken afwaarts de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 2 : werken opwaarts de zwaaikom

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van één dag is louter fictief.

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt:

Het project is opgedeeld als volgt :

Vast gedeelte:

werken aan de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 1:

werken afwaarts de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 2:

werken opwaarts de zwaaikom 100 werkdagen

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument

Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;

- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:

1) Attest inzake sociale zekerheid;

2) Attest niet-faillissement;

3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw;

4) Bewijs van erkenning.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (Waterbouwkundige werken) ofwel categorie G (Grondwerken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (Waterbouwkundige werken) ofwel categorie G (Grondwerken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Hasselt

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

UITVOERINGSTERMIJNEN :

Vast gedeelte:

werken aan de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 1:

werken afwaarts de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 2:

werken opwaarts de zwaaikom 100 werkdagen

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021