Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535032-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: General construction work for pipelines

2021/S 206-535032

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postal address: Stefana Batorego, 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-591
Country: Poland
Contact person: Helena Pietrzak
E-mail: helena.pietrzak@veolia.com
Telephone: +48 665330034
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.veolia.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Main activity
Other activity: działalność związana z dystrybucją ciepła

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej od komory H18 do komory H18/P3 na terenie Warszawy (SC II 77)

Reference number: 2021/0051/P/P
II.1.2)Main CPV code
45231100 General construction work for pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej od komory H18 do komory H18/P3 na terenie Warszawy (SC II 77). W ramach zadania: Przebudowa 14 060 m sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II” POIS.01.05.00-00-0040/16.W ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- stanowiące część III SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231100 General construction work for pipelines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć ciepłowniczą w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną, o łącznej długości ok. 796 m. na odcinku od komory H-18 do komory H-18/P-3 łącznie z przyłączami s.c. do budynków przy ul. Kasprowicza 78, 80, 82, Przytyk 3, 5, 5A, 6, Wrzeciono 7 i 9 wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II” POIS.01.05.00-00-0040/16.W ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- stanowiące część III SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 05/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.05.00-00-0040/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie realizowane w ramach Projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W tym zakresie Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 5 zamówień polegających na budowie/przebudowie sieci ciepłowniczej o łącznej długości min. 500m, i średnicy min. DN50

2. dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, tj.:

Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie powinien również posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu Zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 t.j z późn. zm.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Okres, o którym mowa w tym punkcie, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (projektowanych postanowieniach umowy) zawartych w części II SWZ. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Szczegółowe warunku zmian umowy zostały opisane w części II SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie Zakupowej w zakładce „Dokumenty zamówienia” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ofertę należy złożyć w oryginale, co oznacza, że oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie systemowym generowanym przez Platformę zakupową, natomiast pozostałe dokumenty składające się na ofertę, tj. załączniki w formacie takim jak np. .doc, .xls lub .pdf, powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platformą zakupową. Nie należy składać skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej.

3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej. Szczegółowy sposób składania oferty został opisany w części I SWZ. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu składania ofert, wymagań co do ich treści oraz sposobu dokonywania ich oceny zostały opisane w części I SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie żądał złożenia takiego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp).

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym europejskim dokumentem zamówienia" lub „JEDZ”.

6. JEDZ należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XIV części I SWZ. Zamawiający wskazuje, że w części IV JEDZ wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale XI SWZ części I SWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady składania podmiotowych środków dowodowych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w rozdziale XII części I SWZ.

9. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - powinien złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (rozdział IX pkt 2 części I SWZ).

10. Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SWZ.

12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział wniesienie wadium. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w Rozdz. XIX części I SWZ

13. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto użytkownika na Platformie zakupowej na subdomenie: https://platformazakupowa.veolia.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem Platformy Zakupowej grupy Veolia w Polsce” (dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.veolia.pl/) oraz „Regulaminem korzystania z Marketplanet OnePlace” (dostępnym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin). Korzystając z Platformy zakupowej Wykonawca powinien postępować zgodnie z „Instrukcją składania ofert”

(stanowiącą załącznik nr 1 do części I SWZ), zawierającą m. in. szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Minimalne wymagania sprzętowe konieczne dla poprawnego funkcjonowania Platformy zakupowej zostały opisane w w/w „Instrukcji…” w sekcji „Wymagania sprzętowe”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021