TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 535148-2021

22/10/2021    S206

България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2021/S 206-535148

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Китина
Електронна поща: i.kitina@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323875
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

II.1.2)Основен CPV код
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително – монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционене пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 763 718.57 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително –

монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за

обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205

(НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1

от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе

разпределителна – Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни

траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и

откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км

0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и

заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на

секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този

етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителя ще предостави цялата налична информация за

кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта.

Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър

така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното

опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление

ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно

компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси,

разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности

основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра

с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва

по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1328 м - 30 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8021 м - 70 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Тежест: 3
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Тежест: 17
Цена - Тежест: 80 (Кф)
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка-100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ ЦПмин / ЦПi ]*80; Ксрi – Срок за изпълнение на поръчката - 20 т.

(Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта - Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на

строително-монтажните работи - Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10% от стойността на СМР непредвидени разходи.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 243-600567
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16208
Наименование:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ бл.85-3 вх.Б ет.4 ап.7
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 11 936 512.50 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 763 718.57 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021