Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 535148-2021

22/10/2021    S206

България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2021/S 206-535148

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Китина
Електронна поща: i.kitina@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323875
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

II.1.2)Основен CPV код
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително – монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционене пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 763 718.57 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:

междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително –

монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за

обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205

(НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1

от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе

разпределителна – Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни

траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и

откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км

0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и

заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на

секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този

етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителя ще предостави цялата налична информация за

кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта.

Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър

така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното

опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление

ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно

компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси,

разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности

основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра

с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва

по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1328 м - 30 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8021 м - 70 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Тежест: 3
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Тежест: 17
Цена - Тежест: 80 (Кф)
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка-100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ ЦПмин / ЦПi ]*80; Ксрi – Срок за изпълнение на поръчката - 20 т.

(Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта - Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на

строително-монтажните работи - Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10% от стойността на СМР непредвидени разходи.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 243-600567
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16208
Наименование:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ бл.85-3 вх.Б ет.4 ап.7
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 11 936 512.50 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 763 718.57 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021