Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535165-2021

22/10/2021    S206

Poland-Rzeszów: Road construction works

2021/S 206-535165

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
National registration number: PL823
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-064
Country: Poland
Contact person: Justyna Zając
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Telephone: +48 178754636
Internet address(es):
Main address: http://bip.erzeszow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie prawoskrętu z ul. Paderewskiego w ul. Rejtana

Reference number: ZP-I.271.52.149.2021
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie prawoskrętu z ul. Paderewskiego w ul. Rejtana.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 125 271.94 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233222 Paving and asphalting works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – przebudowa polegająca na wykonaniu prawoskrętu z ul. Paderewskiego

w ul. Rejtana, ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu - z mieszanki AC 11S ok. 95 m2, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej ok. 120 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa :

1.przedmiar robót,

2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowanych,

3.plany, rysunki, lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju, zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania,

4.projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa (brutto) - 60%; okres rękojmi za wady i gwarancji – 40%.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do 40 000,00 zł netto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 147-390144
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie prawoskrętu z ul. Paderewskiego w ul. Rejtana

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Marian Wołczyk MG INFRASTRUKTURA
Postal address: ul. Podwisłocze 18/105
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-309
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 81 263.85 PLN
Total value of the contract/lot: 125 271.94 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021