Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 535178-2023

Submission deadline has been amended by:  626667-2023
05/09/2023    S170

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2023/S 170-535178

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefon: +36 14354833
Fax: +36 14354833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248342023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248342023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út tervezése

Hivatkozási szám: EKR001248342023
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út (M35 autópálya - 35. sz. főút között) tervezési feladatainak elvégzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út (M35 autópálya - 35. sz. főút között) tervezési feladatainak elvégzése az alábbiak szerint:

Az M35 autópályán megépült új Józsai csomópont országos közúti kapcsolatának biztosítása, valamint Debrecen-Józsa településrész tehermentesítése érdekében - a Debrecen Megyei Jogú Város megrendelésében elkészült nyomvonal vizsgálati dokumentáció alapján - meg kell kezdeni az északi tehermentesítő út megvalósításának előkészítését. Az előkészítésre kerülő új tehermentesítő út a későbbiekben országos közúthálózati elem (2x1 forgalmi sávos főút) lesz.

Az előkészítési feladatok keretében a környezetvédelmi munkarész (EVD és/vagy KHT készítése), a teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítésére, továbbá a szükséges engedélyek megszerzésére kerül sor. A tervezendő tehermentesítő út mintegy egybefüggő 3,4 km hosszú, új, részben külterületi 2x1 forgalmi sávos síkvidéki főút, amely csatlakozik a Debrecen Megyei Jogú Város beruházásában megvalósuló Józsai bekötőúthoz. A tervezés során biztosítani kell az új hálózati elem csomóponti csatlakozását a 35. sz. főúthoz a Kastély utca térségében körforgalmi csomópont formájában. A tehermentesítő úthoz kapcsolódóan megtervezendő továbbá mintegy egybefüggő 600 m párhuzamos és bekötő út (helyi közút) is.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Folytatás karakterkorlát miatt:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja:

Az M/1 követelmény körében ajánlatkérő elfogadja, amennyiben az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme nem jelenik meg a csatolandó igazolásban/nyilatkozatban, de a referencia tartalma alapján megállapítható a fogalomnak való megfelelés.

AK az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy az általa megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

További információ az AD I. kötetben található.

Folytatás karakterkorlát miatt:

VI.3) További információk pontja:

23. A II.2.3) pont kiegészítése: A teljesítés fő helyszíne: A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződés teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye: 1134 Budapest, Váci út 45.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező mellékletek nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12., 14. és 16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (3)-(4) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)-(12), valamint Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 145 000 000 Ft összeget.

AK:

„Országos közút" alatt: az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

-„Országos közutak tervezése” alatt: a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében az országos közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja, Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján, a szerződést kötő másik féltől (ajánlattevőtől, vagy az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezettől) származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget, illetve képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak releváns felsőfokú végzettségének megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), elkülönítve a szakmai többlettapasztalatként értékelési szempontra megajánlott szakmai referenciákat. Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén az EKR űrlapot, a szakmai önéletrajzokat, szakképzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A végzettség, illetve képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).

Az AF III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § szerint igazolt referenciával:

M/1.1. legalább egybefüggően 2,4 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, országos közút tervezésére vonatkozó

a) teljeskörű kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával

és

b) teljeskörű engedélyezési tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely tartalmazta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését);

M/1.2. legalább 1 db, országos közúton tervezett körforgalmú csomópont tervezésére vonatkozó

a) teljeskörű kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával

és

b) teljeskörű engedélyezési tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely tartalmazta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését);

M/1.3. legalább egybefüggően 2,4 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, országos közútra vonatkozó EVD és/vagy KHT készítése tárgyú referenciával.

A fenti referencia akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 6 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.

Az M/1.1. és M/1.2. referencia előírás esetében Ajánlatkérő elfogadja, azt is, ha az előírásnak megfelelő engedélyezési terv és kiviteli terv referenciát Ajánlattevő két külön szerződéssel igazolja.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. Legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, vagy «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultsággal és

b) legalább 2 év (24 hónap) országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal,

c) továbbá ezen belül részt vett min. egybefüggően 2,4 km hosszúságú, új nyomvonalú, országos közútra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítésében,

d) valamint részt vett szintbeni csomópontra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítésében.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel vagy «KÉ-K» (vagy ezzel egyenértékű) jogosultsággal, és

b) legalább 2 év (24 hónap) országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő környezetvédelmi szakemberrel, aki rendelkezik:

a) a 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV 1.1-1.4. (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, és

b) legalább 2 év (24 hónap) közútra vonatkozó EVD és/vagy KHT elkészítésében való közreműködésben szerzett szakmai gyakorlattal.

Az M/2.1 és M/2.2. és M/2.3. pozícióra ugyanaz a szakember megjelölhető.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A III.1.3) pontban használt fogalmak alatt AK az alábbiakat érti:

1. „Teljeskörű kiviteli terv” alatt: az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet. (Meglévő kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, átdolgozása, módosítása, stb. nem fogadható el.)

2. „Teljeskörű engedélyezési terv” alatt: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet.

3. „Projektvezetői gyakorlatként”: ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

4. AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

5. „Országos közút” alatt: Ajánlatkérő országos közút alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a)-cc) pontja szerinti fogalmakat érti.

6. „Országos közutak tervezése” alatt: a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében az országos közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.

7. „Környezeti hatástanulmány (KHT)” alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

8. „Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)” alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint készített szakmai dokumentációt értjük.

9. „Csomópont”: a különböző irányokból érkező utak a forgalmat útcsatlakozásokon, útkereszteződéseken és útelágazásokon keresztül vezetik át. A csomópont két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike - vagy legalább egy része - között kapcsolat van.

10. „Körforgalmú csomópont”: olyan útkereszteződés, amely sajátos geometriával és jelzésrendszerrel rendelkezik, továbbá megfelel a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásainak.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Karakterkorlát miatt a jelen pont folytatása a felhívás II.2.14) További információ pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről.

- 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés hazai finanszírozású.

A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek. - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. - 2007. évi CXXVII. tv.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/10/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/10/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.1-2.3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A 2.1-2.3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő minimum 100 millió Ft/év és minimum 50 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 2 000 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével, 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű) 266/2013. (VII.11.) Kr., ill.297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal:

M/2.1., M/2.2. pont - KÉ-K jogosultság, M/2.3. pont - SZKV 1.1-1.4. jogosultság.

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös AT-k esetében.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§ (11)bek. alapján 30 nap.

11. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

12. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

13. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

14. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

15. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Konecsni Szilvia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 01494

17. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

18. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)

20. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

21. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út előkészítése vonatkozásában engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése egymásra épülő munkarészeket tartalmaz, mely munkarészek folyamatellátása megköveteli egy Tervező igénybevételét mind az engedélyezési tervek, építési engedély megszerzése, mind a kiviteli tervek készítése vonatkozásában. Az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költséghatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell egyes tervezési feladatokat/folyamatokat többször elvégezni, továbbá nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarések elválaszthatatlan egységet képeznek.

22.A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

A II.2.7. pontban feltüntetett tervezett időtartam naptári napokban értendő, amely tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is, a Tervezési Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam, azaz a Szerződés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől számítva tervezett 600 nap.

Karakterkorlát miatt folyt II.2.14) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2023