Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 535200-2019

Submission deadline has been amended by:  20256-2020
12/11/2019    S218

România-Bucureşti: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2019/S 218-535200

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Număr naţional de înregistrare: 16031712
Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050741
Țară: România
Persoană de contact: Andrei Pavel
E-mail: dan.pavel@anaf.ro
Telefon: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anaf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100265915
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”, cod SIPOCA 604

Număr de referinţă: 16031712/2019/604/1
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”: realizarea de servicii de analiză, design, dezvoltare, integrare, testare, implementare, întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului, instruire în utilizarea software, analiza cadrului legislativ și propuneri de amendare a legislației aferente obligației contribuabilului de a depune Fișierul Standard de Control.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 020 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80500000 Servicii de formare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”, respectiv:

(a) servicii de consultanţă privind sistemele informatice pentru:

— analiza sistemului informatic actual și a necesarului tehnologic,

— analiza cerințelor SAF-T,

— managementul proiectului,

(b) servicii de consultanță privind analiza cadrului legislativ în domeniul inspecției fiscale și ale obligațiilor de declarare ale contribuabililor, precum și elaborarea de propuneri de amendare a legislației primare și secundare privind obligația contribuabilului de a depune SAF-T,

(c) servicii de formare (instruire în utilizarea soluției informatice):

— destinate utilizatorilor interni (40 de anagajați ANAF in domeniul inspecției fiscale),

— destinate administratorilor și dezvoltatorilor MFP-CNIF, în funcție de necesități,

(d) servicii de dezvoltare software, respectiv proiectare, dezvoltare, testare și implementare în producție,

(e) servicii de întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului SAF-T.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului implicat. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului implicat. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului implicat. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului implicat. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului implicat. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine iniţiativele de modernizare", cod SIPOCA 604

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

(a) Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: operatorii economici au obligaţia completării şi prezentării iniţiale a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro cu informaţiile aferente situaţiei lor. DUAE se depune semnat electronic în SICAP în conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritătii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz, valabile la momentul prezentarii.

Pentru ofertantii străini: in dovedirea celor declarate in DUAE se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente (dacă este cazul): angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, semnate cu semnatura electronica extinsa. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător. Nesemnarea acestor documente cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, atrage declararea ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 137 (2) lit. j) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

(b) ofertanţii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese cu menţionarea persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor implicate în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea procedurii va fi prezentată de ofertanţi, terţi susţinători şi subcontractanţi, odată cu DUAE.

Autoritatea contractanta precizează că persoanele ce deţin funcţii de deci [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Operatorii economici trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat iniţial), la nivelul unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulată de minim 3 000 000 RON. Prin servicii similare se vor înţelege activităţi de consultanță de tip analiză de business și/sau dezvoltare software.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligaţia de a completa DUAE semnat electronic în SEAP în conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încarcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada, la solicitarea autorităţii contractante, îndeplinirii cerinţei prin prezentarea de documente justificative care să confirme derularea corespunzătoare a contractelor respective (documente constatatoare, recomandări, procese-verbale de recepţie, orice alte documente relevante în susţinerea cerinţei) din care să reiasă valorile, datele şi beneficiarii publici sau privaţi.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/12/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/11/2019