Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535276-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Construction work

2021/S 206-535276

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-mail: przetargi@pkp.pl
Telephone: +48 224749141
Internet address(es):
Main address: http://www.pkp.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Main activity
Other activity: Spółka Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód

Reference number: KFZ/2021/WNP-012371/2
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Łączna wartość powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdziale VII SWZ.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31625200 Fire-alarm systems
32000000 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
32323500 Video-surveillance system
32581000 Data-communications equipment
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
45112700 Landscaping work
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport
45220000 Engineering works and construction works
45233140 Roadworks
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45312100 Fire-alarm system installation work
45312200 Burglar-alarm system installation work
45312310 Lightning-protection works
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314300 Installation of cable infrastructure
45317000 Other electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331100 Central-heating installation work
45331211 Outdoor ventilation installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
45333000 Gas-fitting installation work
45343000 Fire-prevention installation works
45400000 Building completion work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45422100 Woodwork
45443000 Facade work
45450000 Other building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Bydgoszcz Zachód

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 10 do SWZ, zwaną dalej „Umowa” oraz w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności w zakresie robót:

a) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

b) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

c) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

d) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

6. Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia, określone zostały w §3 ust. 10 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 7 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

10.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

11.Wartość w Sekcji II.1.5) ogłoszenia dotyczy łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

12.Wartość w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

13.Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków publicznych.

2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w przypadku nieprzyznania mu środków publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-460293
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 08.09.2021 r. przekazując ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na formularzu odpowiadającym Dyrektywie 2014/24/UE tj. jako Zamawiający subsydiowany.

Dnia 28 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780) – dalej „UTK po zmianie), która wprowadziła szereg zmian w obrębie aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej.

Dotychczas sieć kolejowa była zdefiniowana jako układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę infrastruktury.

Obecnie, na skutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, sieć kolejowa definiowana jest jako linie kolejowe, stacje pasażerskie, stacje rozrządowe, terminale towarowe i wszystkie inne elementy infrastruktury kolejowej niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei Unii (art. 4 pkt 4 UTK po zmianie). Jako element sieci kolejowej wskazano m.in. stację pasażerską, która zgodnie z art. 4 pkt 53 UTK po zmianie, jest obiektem infrastruktury usługowej obejmującym dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Biorąc pod uwagę zmianę ww. definicji oraz treść art. 5 ustawy Pzp, PKP S.A. należy zakwalifikować jako Zamawiającego sektorowego. Tym samym przedmiotowe postępowanie, Zamawiający winien prowadzić na przepisach ustawy Pzp, dotyczących zamówień sektorowych.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, iż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021