Works - 535340-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łódź: Construction work

2021/S 206-535340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726463
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.1)Name and addresses
Official name: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wólczańska 17
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-731
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726463
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

Reference number: ZIM-DZ.2621.41.2020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 188 859 057.08 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111200 Site preparation and clearance work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45234126 Tramline construction works
45255600 Coiled-tubing wellwork
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314310 Installation of cable laying
45316200 Installation of signalling equipment
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71220000 Architectural design services
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71326000 Ancillary building services
71334000 Mechanical and electrical engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Północno - wschodnia część miasta Łodzi, na terenie dzielnicy Bałuty tj. ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do Al. Palki oraz ul. Strykowska od ul. Wojska Polskiego w rejon ul. Inflanckiej.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”,

Zadanie 2: „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

2.1. Zadanie 1 (Zadanie ZIM) polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie których wykonana będzie przebudowa torowiska tramwajowego wraz z częścią drogową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przebudowie podlegać będzie infrastruktura torowa (trakcyjna), sieciowa i przystankowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. W ramach zakresu ujętego w opracowaniu zakładana jest zwiększona separacja dla ruchu tramwajowego poprzez wydzielenie torowiska od jezdni dla ruchu kołowego umożliwiająca zwiększenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Ograniczona tym samym zostanie możliwość występowania zatorów i utrudnień w kursowaniu tramwajów. Poprzez przebudowę infrastruktury tramwajowej, w tym peronów przystankowych zwiększona zostanie dostępność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się integrację komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną oraz budowę parkingu Park and Ride w rejonie ul. Inflanckiej. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową załączoną do przetargu.

W ramach tego Zadania Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych.

2.2. Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) polegać będzie na wykonaniu przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego z podziałem na Zadania 2.1 - 2.6.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zamówienia podstawowego), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dla zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach Zadania 1 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zasady skorzystania z prawa opcji:

1. Z uwagi na realizację niniejszego zamówienia wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, podjęto decyzję o przeprowadzeniu 2 odrębnych postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawców do realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Pierwsze zamówienie (tj. niniejsze postępowanie przetargowe) realizowane jest wspólnie przez ZIM (Zadanie 1) i ŁSI (Zadanie 2) i obejmuje zakres prac ujętych w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. Drugie (odrębne) postępowanie przetargowe (...) będzie realizowane w całości przez ZIM i obejmuje budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin.

2. Jeśli na etapie otwarcia ofert na wykonanie ww. zamówień okaże się, że wartość robót budowlanych dla obydwu przetargów przekroczy wartość posiadanych środków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Umowie o dofinansowanie, Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od realizacji drugiego zamówienia. Wówczas w celu prawidłowej realizacji i eksploatacji niniejszego zamówienia Zamawiający w ramach Zadania 1 dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane realizowane w ramach prawa opcji muszą być dowiązane do opracowanej dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach SIWZ i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie linii tramwajowej na przebudowywanym odcinku.

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 będzie złożenie oświadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy na zamówienie podstawowe.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zadanie 1 z prawem opcji najpóźniej w terminie zakończenia realizacji umowy.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie zostało złożone przez ZIM w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po stronie ZIM obowiązku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robót w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamawiający informuje, iż w zakresie Zadania 1 (Zadanie ZIM) otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Umowa nr: UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 255-639306
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TORPOL Spółka Akcyjna
Postal address: św. Michała 43
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-119
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 108 617 886.16 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

W zakresie Zadania 1 - roboty budowlane w branżach określonych w Formularzu oferty;

w zakresie Zadania 1 z prawem opcji - dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, nadzór autorski, roboty budowlane w branżach określonych w Formularzu oferty;

w zakresie Zadania 2 - roboty budowlane dla zadań określonych w Formularzu oferty.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Dot. Sekcji II.1.1) pełna nazwa postępowania: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt.warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty tych podmiotów oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą 90 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2020. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021