Works - 535340-2021

22/10/2021    S206

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2021/S 206-535340

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726463
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726463
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.41.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 188 859 057.08 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314310 Układanie kabli
45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Północno - wschodnia część miasta Łodzi, na terenie dzielnicy Bałuty tj. ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do Al. Palki oraz ul. Strykowska od ul. Wojska Polskiego w rejon ul. Inflanckiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”,

Zadanie 2: „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

2.1. Zadanie 1 (Zadanie ZIM) polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie których wykonana będzie przebudowa torowiska tramwajowego wraz z częścią drogową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przebudowie podlegać będzie infrastruktura torowa (trakcyjna), sieciowa i przystankowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. W ramach zakresu ujętego w opracowaniu zakładana jest zwiększona separacja dla ruchu tramwajowego poprzez wydzielenie torowiska od jezdni dla ruchu kołowego umożliwiająca zwiększenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Ograniczona tym samym zostanie możliwość występowania zatorów i utrudnień w kursowaniu tramwajów. Poprzez przebudowę infrastruktury tramwajowej, w tym peronów przystankowych zwiększona zostanie dostępność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się integrację komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną oraz budowę parkingu Park and Ride w rejonie ul. Inflanckiej. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową załączoną do przetargu.

W ramach tego Zadania Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych.

2.2. Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) polegać będzie na wykonaniu przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego z podziałem na Zadania 2.1 - 2.6.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zamówienia podstawowego), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dla zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach Zadania 1 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zasady skorzystania z prawa opcji:

1. Z uwagi na realizację niniejszego zamówienia wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, podjęto decyzję o przeprowadzeniu 2 odrębnych postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawców do realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Pierwsze zamówienie (tj. niniejsze postępowanie przetargowe) realizowane jest wspólnie przez ZIM (Zadanie 1) i ŁSI (Zadanie 2) i obejmuje zakres prac ujętych w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. Drugie (odrębne) postępowanie przetargowe (...) będzie realizowane w całości przez ZIM i obejmuje budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin.

2. Jeśli na etapie otwarcia ofert na wykonanie ww. zamówień okaże się, że wartość robót budowlanych dla obydwu przetargów przekroczy wartość posiadanych środków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Umowie o dofinansowanie, Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od realizacji drugiego zamówienia. Wówczas w celu prawidłowej realizacji i eksploatacji niniejszego zamówienia Zamawiający w ramach Zadania 1 dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane realizowane w ramach prawa opcji muszą być dowiązane do opracowanej dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach SIWZ i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie linii tramwajowej na przebudowywanym odcinku.

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 będzie złożenie oświadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy na zamówienie podstawowe.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zadanie 1 z prawem opcji najpóźniej w terminie zakończenia realizacji umowy.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie zostało złożone przez ZIM w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po stronie ZIM obowiązku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robót w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, iż w zakresie Zadania 1 (Zadanie ZIM) otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Umowa nr: UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639306
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TORPOL Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: św. Michała 43
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-119
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 108 617 886.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

W zakresie Zadania 1 - roboty budowlane w branżach określonych w Formularzu oferty;

w zakresie Zadania 1 z prawem opcji - dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, nadzór autorski, roboty budowlane w branżach określonych w Formularzu oferty;

w zakresie Zadania 2 - roboty budowlane dla zadań określonych w Formularzu oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dot. Sekcji II.1.1) pełna nazwa postępowania: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt.warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty tych podmiotów oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2020. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021