Works - 535363-2021

22/10/2021    S206

Polska-Ciechanów: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2021/S 206-535363

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 177-460282)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Babiżewski
E-mail: zp1@szpitalciechanow.com.pl
Tel.: +48 236730543
Faks: +48 236730274
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalciechanow.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane

Numer referencyjny: ZP/2501/95/21
II.1.2)Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 177-460282

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/01/2022
Powinno być:
Data: 24/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: