Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535363-2021

22/10/2021    S206

Polska-Ciechanów: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2021/S 206-535363

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 177-460282)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Babiżewski
E-mail: zp1@szpitalciechanow.com.pl
Tel.: +48 236730543
Faks: +48 236730274
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalciechanow.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane

Numer referencyjny: ZP/2501/95/21
II.1.2)Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 177-460282

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/01/2022
Powinno być:
Data: 24/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: