Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535457-2021

22/10/2021    S206

België-Gent: Bouwwerkzaamheden

2021/S 206-535457

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 199-518038)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
E-mail: stefan.heuninck@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425467

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A10/E40 Erpe-Mere – Vervangen brug in E40 over spoor en vervangen brug Merestraat over E40.

Referentienummer: AWV O-Vl-WOV/INV/A10/4/U1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Vervangen van brug in E40 over het spoor en vervangen van brug Merestraat over E40

De locatie is de volgende:

A10/E40 (beide rijrichtingen) te Erpe-Mere tussen ca. kmpntn 22.55 en 23.35.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-518038

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het UEA werd toegevoegd op 19/10/2021.