Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535484-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Road construction works

2021/S 206-535484

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
E-mail: jaroslav.kobes@rsd.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.rsd.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

I/27 Šlovice - Přeštice

II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

I/27 Šlovice - Přeštice

II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

V současné době zajišťuje silnice I/27 silniční spojení ve směru Plzeň - Klatovy a tento úsek je jedním z nejzatíženějších úseků této komunikace. Účelem stavby je převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysokou dopravní zátěž a vyřeší problematiku průchodu silnice I/27 v obci Horní Lukavice jejím obchvatem a odstraní nehodový úsek v prostoru Vysoké. Stavba přeložky I/27 začíná v místech dokončeného přivaděče Litice - Šlovice a končí mezi obcemi Horní Lukavice a Přeštice, kde se napojuje na stávající komunikaci. Celková délka trasy je 6 095 m, stavba obsahuje 8 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a 1 protihlukový val.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 51
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operační program Doprava.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 069-163218

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 001
Title:

I/27 Šlovice - Přeštice

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
02/04/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: IMOS Brno, a.s.
National registration number: 25322257
Postal address: Olomoucká 704/174, Černovice
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 627 00
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VÁHOSTAV - SK, a.s.
National registration number: 31356647
Postal address: Priemyselná 6
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 911 757 757.26 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233120 Road construction works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Šlovice - Přeštice. Změny se týkají SO 405.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 51
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 23 070.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: IMOS Brno, a.s.
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 627 00
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Šlovice - Přeštice. Změny se týkají SO 405.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

ZBV č. 4.3. potřeba provedení této změny vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Společnost CETIN a.s. jakožto určený podzhotovitel fakturoval vyšší náklady za provedenou překládku sítě elektronických komunikací v SO 405, což nebylo určeno v zadávací dokumentaci stavby.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 911 855 734.78 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 911 878 804.78 CZK