Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535517-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Electrical installation work

2021/S 206-535517

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
National registration number: 175201304
Postal address: bul. Tsar Boris III No. 201
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: Stoyan Yordanov Atanasov
E-mail: s.atanasov@eso.bg
Telephone: +359 9696846
Fax: +359 9626189
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2470

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400 kV В П/СТ НА ЕСО ЕАД“

Reference number: ЕСО/2021/013
II.1.2)Main CPV code
45310000 Electrical installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Изпълнението на СМР се извършват на площадките на всички подстанции собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудвани с прекъсвачи 110 kV, 220 kV и 400 kV предмет на договора.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 07/07/2021
End: 07/07/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Поръчката е планирана като част от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, Подпроект 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 5105
Title:

„МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400 kV В П/СТ НА ЕСО ЕАД“

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
07/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
National registration number: 206401308
Postal address: бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 24
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1418
Country: Bulgaria
E-mail: office@engineering.eso.bg
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 475 000.00 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Договорът е сключен по единични цени за отделните дейности по СМР и окончателната му стойност ще е известна след изпълнение на поръчката.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45310000 Electrical installation work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Изпълнението на СМР се извършват на площадките на всички подстанции собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудвани с прекъсвачи 110 kV, 220 kV и 400 kV предмет на договора.

VII.1.4)Description of the procurement:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 07/07/2021
End: 07/07/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 475 000.00 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
National registration number: 206401308
Postal address: бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 24
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1418
Country: Bulgaria
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. Наименованието на член 6 от договора придобива следната редакция „6. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА“

2. Член 6.1. от договора придобива следната редакция: „Възлагането на работата по изпълнение на дейностите за всеки конкретен обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва е поръчка. Влизането в сила на поръчката се удостоверява с подпис (или електронен подпис) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя план график за всички приети за изпълнение поръчки и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

3. В чл. 3.1 буква „б“ от договора в края на изречението се добавя и израза „и заверено копие на поръчка за конкретния обект, с изключение на аварийните случаи“.

4. Създава се нов чл. 6.3. „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на допълнителното споразумение гаранция за изпълнение на договора под формата на паричен депозит в размер на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, която гаранция, обезпечава изпълнението на всички задължения по изпълнение на дейностите за всеки конкретен обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички други задължения по договора и е със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, BG66BGUS91601003487602 БАКБ АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или в пълен размер сумата от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил частично или в пълен размер гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

5. Отпадат следните текстове от договора: чл. 6.1; 6.3; 6.4; 6.6; 10.7;

6. Към раздел 10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора се добавя нов член със следното съдържание:

10.8. „ЕСО ЕАД има право да оттегля приета за изпълнение поръчка в срок до 3 дни преди началната дата за изпълнение на поръчката, за което не дължи обезщетение на другата страна“.

7. Към раздел 11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договора се добавя

Нов член със следното съдържание:

11.1.2 „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже вече приета поръчка или да договори нов срок за изпълнение, когато няма възможност за включването й в графика на ЕСО Инженеринг ЕООД, поради обективни причини, свързани с физическа невъзможност за изпълнение.

8. В Раздел 13 от договора се правят следните изменения:

Член 13.1 се променя, както следва: „В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по конкретната поръчка (с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на конкретния обект, но не повече от 10 % от стойността на конкретната поръчка. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор“.

9. Добавя се нов член 13.9 в договора със следното съдържание: „В случай, че при направена и одобрена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил условия за започване на СМР, както и при наличие на обективни обстоятелства, които препятстват изпълнението на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на направените преки разходи (транспортни разходи, както и човекочасове за времето на престой)..“

10. От приложения, представляващи неразделна част от договора отпада Приложение №5 - Образец на изисквания на застрахователна полица по чл. 173 от ЗУ'Г за срока на изпълнение и гаранционния срок.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение № 1 - Образец на Протокол за извършени дейности от ECO Инженеринг ЕООД.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

При изпълнение на Договор № 0053 - МЕР/07.07.2021г. „ МОНТАЖ. ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400kV В П/СТ НА ECO ЕАД“ е установена възможност за оптимизиране на Протокола за извършените и приети дейности за конкретен обект, както и отпадане и оптимизиране на части от договора в които се описват командировъчни разходи и пътни карти (пътен лист) и други съпътстващи дейности, които не са предмет на договора и не са били възможни да се предвидят при сключването му, и се замени образеца на Протокола за извършените и приети дейности за конкретен обект - приложение към Договора.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 475 000.00 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 475 000.00 BGN