Works - 535522-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Construction work for water projects

2021/S 206-535522

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: Żelazna 59a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284373
Fax: +48 124301035
Internet address(es):
Main address: http://www.wodypolskie.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc

Reference number: 1616/RPI/2020
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111100 Demolition work
45111200 Site preparation and clearance work
45111230 Ground-stabilisation work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112210 Topsoil-stripping work
45112700 Landscaping work
45232200 Ancillary works for electricity power lines
45232452 Drainage works
45233120 Road construction works
45233200 Various surface works
45243600 Quay wall construction work
45246000 River regulation and flood control works
45246200 Riverbank protection works
45262310 Reinforced-concrete work
45262311 Concrete carcassing work
45262350 Unreinforced-concrete work
45262600 Miscellaneous special-trade construction work
45311000 Electrical wiring and fitting work
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Main site or place of performance:

Prawy brzeg rzeki Wisły w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły.

Przepławka dwuszczelinowa jest konstrukcją żelbetową budowaną w osłonie stalowych ścianek szczelnych. Koryto przepławki w przekroju będzie miało kształt litery „U”. Na odcinkach, gdzie przepławka krzyżuje się z ciągami komunikacyjnymi będzie miała formę zamkniętej skrzyni. Na tych odcinkach w części stropowej zaprojektowano otwory doświetlające przepławkę zabezpieczone kratą.

Zestawienie podstawowych parametrów przepławki dwuszczelinowej:

— długość głównej przepławki 244 m,

— długość odnogi bocznej przepławki 13 m,

— ilość komór 47 szt.,

— szerokość dna 4,0 m,

— długość komory 3,3 m,

— ilość szczelin 2 szt.,

— szerokość szczeliny 0,4 m,

Wyposażenie przepławki stanowią elementy związane z monitoringiem migracji ryb, zasuwami regulującymi zamykaniem odnogi przepławki, przykryciem przepławki;

b) przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940.

W celu skierowania ryb do wejścia do głównej przepławki należy wykonać przebudowę istniejącego bystrza. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego urządzenia wodnego (stopień-bystrze):

— długość bystrza 57 m,

— szerokość w dnie na przelewie bystrza 56 m,

— szerokość w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m,

— szerokość w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m,

— szerokość gurtu przelewu bystrza 3,0 m,

— szerokość gurtu zamykającego wypad 3,0 m,

Gurt stanowiący przelew bystrza (Gurt - 1) oraz gurt końcowy (Gurt-4) zamykający wypad będą poprowadzone prostopadle do osi rzeki. Konstrukcje tych gurtów oparto na dwóch ściankach szczelnych z grodzic stalowych w rozstawie 2,0 m, połączonych żelbetowym oczepem. Przewidziano zastosowanie stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m i długości 11 m. Cześć pochyła bystrza ma zostać wykonana pod ukosem tak, aby ryby wędrujące w górę rzeki przemieszczały się w stronę prawego brzegu. Dla ustabilizowania takiego kształtu bystrza należy również wykonać dwa gurty (Gurt-2 i Gurt-3) z pojedynczej ścianki szczelnej ze stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m, długości 6 m z oczepem żelbetowym.

2. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają ZAłączniki do SIWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), przedmiar robót i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony dla urządzenia do skanowania wizualnego i rejestrowania ryb

3. 4. 5. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie określonych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, robót towarzyszących, tymczasowych oraz wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia, wykonania prac montażowych oraz dokonania dostaw oraz spełnienia określonych przez Zamawiającego wymogów realizacji zadania.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 30/04/2023
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/19-00

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 020-043757

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1616/RPI/2020
Title:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
19/01/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”
National registration number: 5530015696
Postal address: Beskidzka 19
Town: Zarzecze
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 34-326
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Kemad spółka z o.o.
National registration number: 9372509851
Postal address: ul. Skarbowców 116/11
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-025
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie spółka z o. o.
National registration number: 6762121403
Postal address: ul. Bogucka 17
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 14 954 108.11 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Informacja dodatkowa 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 0/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2 musi być złożony w formie oryginału. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W treści dokumentu jako Beneficjenta należy wskazać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr 1616/RPI/2020”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych muszą one być bezwarunkowe i wypłacane na pierwsze żądanie oraz obejmujące okres związania ofertą. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanych wymogów (w szczególności zawierającego niedopuszczalne postanowienia) będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona

Informacja dodatkowa 2:

W. związku z ograniczeniem liczby znaków pola II.1.1) Zamawiający podaje pełna nazwę zamówienia:"Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, pow. chrzanowski, woj. małopolskie"

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45111100 Demolition work
45111200 Site preparation and clearance work
45111230 Ground-stabilisation work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112210 Topsoil-stripping work
45112700 Landscaping work
45232200 Ancillary works for electricity power lines
45232452 Drainage works
45233120 Road construction works
45233200 Various surface works
45243600 Quay wall construction work
45246000 River regulation and flood control works
45246200 Riverbank protection works
45262310 Reinforced-concrete work
45262311 Concrete carcassing work
45262350 Unreinforced-concrete work
45262600 Miscellaneous special-trade construction work
45311000 Electrical wiring and fitting work
77211400 Tree-cutting services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Main site or place of performance:

Prawy brzeg rzeki Wisły w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż

VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły.

Przepławka dwuszczelinowa jest konstrukcją żelbetową budowaną w osłonie stalowych ścianek szczelnych. Koryto przepławki w przekroju będzie miało kształt litery „U”. Na odcinkach, gdzie przepławka krzyżuje się z ciągami komunikacyjnymi będzie miała formę zamkniętej skrzyni. Na tych odcinkach w części stropowej zaprojektowano otwory doświetlające przepławkę zabezpieczone kratą.

Zestawienie podstawowych parametrów przepławki dwuszczelinowej:

— długość głównej przepławki 244 m,

— długość odnogi bocznej przepławki 13 m,

— ilość komór 47 szt.,

— szerokość dna 4,0 m,

— długość komory 3,3 m,

— ilość szczelin 2 szt.,

— szerokość szczeliny 0,4 m,

Wyposażenie przepławki stanowią elementy związane z monitoringiem migracji ryb, zasuwami regulującymi zamykaniem odnogi przepławki, przykryciem przepławki;

b) przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940.

W celu skierowania ryb do wejścia do głównej przepławki należy wykonać przebudowę istniejącego bystrza. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego urządzenia wodnego (stopień-bystrze):

— długość bystrza 57 m,

— szerokość w dnie na przelewie bystrza 56 m,

— szerokość w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m,

— szerokość w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m,

— szerokość gurtu przelewu bystrza 3,0 m,

— szerokość gurtu zamykającego wypad 3,0 m,

Gurt stanowiący przelew bystrza (Gurt - 1) oraz gurt końcowy (Gurt-4) zamykający wypad będą poprowadzone prostopadle do osi rzeki. Konstrukcje tych gurtów oparto na dwóch ściankach szczelnych z grodzic stalowych w rozstawie 2,0 m, połączonych żelbetowym oczepem. Przewidziano zastosowanie stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m i długości 11 m. Cześć pochyła bystrza ma zostać wykonana pod ukosem tak, aby ryby wędrujące w górę rzeki przemieszczały się w stronę prawego brzegu. Dla ustabilizowania takiego kształtu bystrza należy również wykonać dwa gurty (Gurt-2 i Gurt-3) z pojedynczej ścianki szczelnej ze stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m, długości 6 m z oczepem żelbetowym.

2. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają ZAłączniki do SIWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), przedmiar robót i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony dla urządzenia do skanowania wizualnego i rejestrowania ryb

3. 4. 5. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie określonych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, robót towarzyszących, tymczasowych oraz wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia, wykonania prac montażowych oraz dokonania dostaw oraz spełnienia określonych przez Zamawiającego wymogów realizacji zadania.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 30/04/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 16 706 423.77 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”
National registration number: 5530015696
Town: Zarzecze
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 34-326
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Kemad sp. z o.o.
National registration number: 9372509851
Postal address: ul. Skarbowców 116/11
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-025
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie sp. z o.o.
National registration number: 6762121403
Postal address: ul. Bogucka 17
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. Stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych, względem robót określonych w poz. 29 d.4, 44 d.5.1, 45 d.5.1, 46 d.5.1, 49 d.5.1, 50 d.5.1, 51 d.5.1, 52 d.4, 57 d.4, 58 d.5.1, 59 d.5.1 przedmiaru, ze względu na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających na należyte wykonanie robót na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, jak również podnoszących funkcjonalność i trwałość obiektu, a wynikających m.in. ze stwierdzonych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (gruntowo-wodnych). Po wykonaniu dodatkowych badań geologicznych zaszła konieczność aktualizacji projektu wykonawczego przez projektanta oraz aktualizacji przedmiaru.

2. Stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych, względem robót określonych w poz. 28 d.4 przedmiaru, ze względu na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających na należyte wykonanie robót na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, jak również podnoszących funkcjonalność i trwałość obiektu, a wynikających m.in. ze stwierdzonych innych uwarunkowań terenowych. W toku realizacji zadania stwierdzono znacznie wyższy niż zakładany w projekcie poziom wód gruntowych. Zjawisko to powoduje, że ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zrealizowanie robót przy zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w projekcie. Podwyższony poziom wód gruntowych powoduje znacznie większe parcie wody na elementy konstrukcyjne przepławki, co grozi ich zawaleniem w trakcie robót lub już po wykonaniu urządzenia. To spowodowało konieczność zastosowania większych rozpór przenoszących naprężenia m.in. od parcia wody. Konieczność modyfikacji projektu w tym zakresie ma na celu umożliwienie bezpiecznej realizacji zasadniczych prac budowlanych. Przed przystąpieniem do robót wykonano dodatkowe badania geologiczne, które wykazały odmienne uwarstwienie gruntu, a szczególności inny spąg warstw iłów, które spowodowały konieczność skrócenia larsenów , a tym samym konieczność dalszego zwiększenia przekrojów rozpór. Stwierdzone rzeczywiste warunki gruntowe wpłynęły również na konieczność zastosowania rozpór docelowych. W związku z powyższym dokonano aktualizacji projektu wykonawczego przez projektanta oraz aktualizacji przedmiaru. Zaktualizowane rozwiązania projektowe zostały opracowane w dokumentacji zamiennej (symbol opracowania 506/PW/1) oraz w zaktualizowanym przedmiarze, dostarczonych w sierpniu 2021 przez autora projektu

3. Stwierdzono konieczność wykonania uzasadnionych robót zamiennych , zgodnie z aktualizacją projektu wykonawczego przez projektanta i wykazanych w aktualizacji przedmiaru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji, ze względu na zaktualizowane warunki terenowe (gruntowo-wodne). Uszczelnienie przerw roboczych w ścianach z taśm PCW o szerokości 20 cm zamieniono na 2 rzędy taśm bentonitowych. Zmiany dokonano, ponieważ taśmy bentonitowe mają lepszą skuteczność działania, łatwiejszy i szybszy montaż. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu możliwa na podstawie art. § 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. w zw. z pkt. 27.1.2 lit. d) oraz lit. f) w związku z pkt. 2.3. oraz 24.3.1 Umowy.

4. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wizji lokalnej bystrza przy obniżonym poziomie wody Wisły przy udziale Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Przyrodniczego, Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora. Dzięki przeprowadzonemu zabiegowi ujawniono odmienne warunki terenowe w bystrzu od zakładanych w projekcie. Stwierdzono większą ilość występowania ciężkiego narzutu kamiennego oraz gabionów niż zakładana w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne w bystrzu uzyskały pozytywną opinię NP z dnia 22.08.2021r. Dodatkowo, według NP, zaproponowane zmiany są korzystne z punktu widzenia możliwości pływackich ryb i naprowadzenia ich na przepławkę. W zaktualizowanym projekcie znikają płaskie betonowe oczepy ścianek, które zmniejszały szorstkość dna i tym samym przyczyniały się do większych prędkości

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem z dnia 03.08.2021 r. o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Zamawiający dokonał wnikliwej analizy sytuacji na rynku stali, uznając, że w okresie od dnia złożenia przez Wykonawcę oferty, które miało miejsce w trzecim kwartale 2020 r. (wrzesień 2020 r.) do sierpnia 2021 r., nastąpił niespodziewanie wysoki wzrost cen stali. Jak wynika z dostępnych informacji gwałtowny wzrost cen stali dotyczy całego rynku światowego i wynika m.in. z ogromnego popytu na surowce budowlane po okresie przestoju spowodowanego covidem, przerw w produkcji, czy też zawieszenia działalności wielu firm z branży metalurgicznej w okresie lockdownu, co spowodowało ograniczenie w dostępności tego surowca, a w konsekwencji drastyczny wzrost cen.Biorąc pod uwagę fakt niespodziewanie dużej zmiany ceny stali na rynku do jakiej doszło w czasie od złożenia przez Wykonawcę oferty, jak również okoliczność, że w trakcie realizacji zadania konieczne stało się wprowadzenie zmian w

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 14 719 148.68 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 16 706 423.77 PLN