Works - 535522-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2021/S 206-535522

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284373
Faks: +48 124301035
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodypolskie.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc

Numer referencyjny: 1616/RPI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232452 Roboty odwadniające
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45243600 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45246200 Budowa wałów rzecznych
45262310 Zbrojenie
45262311 Betonowanie konstrukcji
45262350 Betonowanie bez zbrojenia
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prawy brzeg rzeki Wisły w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły.

Przepławka dwuszczelinowa jest konstrukcją żelbetową budowaną w osłonie stalowych ścianek szczelnych. Koryto przepławki w przekroju będzie miało kształt litery „U”. Na odcinkach, gdzie przepławka krzyżuje się z ciągami komunikacyjnymi będzie miała formę zamkniętej skrzyni. Na tych odcinkach w części stropowej zaprojektowano otwory doświetlające przepławkę zabezpieczone kratą.

Zestawienie podstawowych parametrów przepławki dwuszczelinowej:

— długość głównej przepławki 244 m,

— długość odnogi bocznej przepławki 13 m,

— ilość komór 47 szt.,

— szerokość dna 4,0 m,

— długość komory 3,3 m,

— ilość szczelin 2 szt.,

— szerokość szczeliny 0,4 m,

Wyposażenie przepławki stanowią elementy związane z monitoringiem migracji ryb, zasuwami regulującymi zamykaniem odnogi przepławki, przykryciem przepławki;

b) przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940.

W celu skierowania ryb do wejścia do głównej przepławki należy wykonać przebudowę istniejącego bystrza. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego urządzenia wodnego (stopień-bystrze):

— długość bystrza 57 m,

— szerokość w dnie na przelewie bystrza 56 m,

— szerokość w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m,

— szerokość w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m,

— szerokość gurtu przelewu bystrza 3,0 m,

— szerokość gurtu zamykającego wypad 3,0 m,

Gurt stanowiący przelew bystrza (Gurt - 1) oraz gurt końcowy (Gurt-4) zamykający wypad będą poprowadzone prostopadle do osi rzeki. Konstrukcje tych gurtów oparto na dwóch ściankach szczelnych z grodzic stalowych w rozstawie 2,0 m, połączonych żelbetowym oczepem. Przewidziano zastosowanie stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m i długości 11 m. Cześć pochyła bystrza ma zostać wykonana pod ukosem tak, aby ryby wędrujące w górę rzeki przemieszczały się w stronę prawego brzegu. Dla ustabilizowania takiego kształtu bystrza należy również wykonać dwa gurty (Gurt-2 i Gurt-3) z pojedynczej ścianki szczelnej ze stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m, długości 6 m z oczepem żelbetowym.

2. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają ZAłączniki do SIWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), przedmiar robót i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony dla urządzenia do skanowania wizualnego i rejestrowania ryb

3. 4. 5. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie określonych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, robót towarzyszących, tymczasowych oraz wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia, wykonania prac montażowych oraz dokonania dostaw oraz spełnienia określonych przez Zamawiającego wymogów realizacji zadania.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/04/2023
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/19-00

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 020-043757

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1616/RPI/2020
Nazwa:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
19/01/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”
Krajowy numer identyfikacyjny: 5530015696
Adres pocztowy: Beskidzka 19
Miejscowość: Zarzecze
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 34-326
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Kemad spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9372509851
Adres pocztowy: ul. Skarbowców 116/11
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-025
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie spółka z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6762121403
Adres pocztowy: ul. Bogucka 17
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 14 954 108.11 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja dodatkowa 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 0/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2 musi być złożony w formie oryginału. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W treści dokumentu jako Beneficjenta należy wskazać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr 1616/RPI/2020”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych muszą one być bezwarunkowe i wypłacane na pierwsze żądanie oraz obejmujące okres związania ofertą. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanych wymogów (w szczególności zawierającego niedopuszczalne postanowienia) będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona

Informacja dodatkowa 2:

W. związku z ograniczeniem liczby znaków pola II.1.1) Zamawiający podaje pełna nazwę zamówienia:"Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, pow. chrzanowski, woj. małopolskie"

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232452 Roboty odwadniające
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45243600 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45246200 Budowa wałów rzecznych
45262310 Zbrojenie
45262311 Betonowanie konstrukcji
45262350 Betonowanie bez zbrojenia
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
77211400 Usługi wycinania drzew
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prawy brzeg rzeki Wisły w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły.

Przepławka dwuszczelinowa jest konstrukcją żelbetową budowaną w osłonie stalowych ścianek szczelnych. Koryto przepławki w przekroju będzie miało kształt litery „U”. Na odcinkach, gdzie przepławka krzyżuje się z ciągami komunikacyjnymi będzie miała formę zamkniętej skrzyni. Na tych odcinkach w części stropowej zaprojektowano otwory doświetlające przepławkę zabezpieczone kratą.

Zestawienie podstawowych parametrów przepławki dwuszczelinowej:

— długość głównej przepławki 244 m,

— długość odnogi bocznej przepławki 13 m,

— ilość komór 47 szt.,

— szerokość dna 4,0 m,

— długość komory 3,3 m,

— ilość szczelin 2 szt.,

— szerokość szczeliny 0,4 m,

Wyposażenie przepławki stanowią elementy związane z monitoringiem migracji ryb, zasuwami regulującymi zamykaniem odnogi przepławki, przykryciem przepławki;

b) przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940.

W celu skierowania ryb do wejścia do głównej przepławki należy wykonać przebudowę istniejącego bystrza. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego urządzenia wodnego (stopień-bystrze):

— długość bystrza 57 m,

— szerokość w dnie na przelewie bystrza 56 m,

— szerokość w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m,

— szerokość w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m,

— szerokość gurtu przelewu bystrza 3,0 m,

— szerokość gurtu zamykającego wypad 3,0 m,

Gurt stanowiący przelew bystrza (Gurt - 1) oraz gurt końcowy (Gurt-4) zamykający wypad będą poprowadzone prostopadle do osi rzeki. Konstrukcje tych gurtów oparto na dwóch ściankach szczelnych z grodzic stalowych w rozstawie 2,0 m, połączonych żelbetowym oczepem. Przewidziano zastosowanie stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m i długości 11 m. Cześć pochyła bystrza ma zostać wykonana pod ukosem tak, aby ryby wędrujące w górę rzeki przemieszczały się w stronę prawego brzegu. Dla ustabilizowania takiego kształtu bystrza należy również wykonać dwa gurty (Gurt-2 i Gurt-3) z pojedynczej ścianki szczelnej ze stalowych grodzic o sprężystym wskaźniku wytrzymałości większym niż 1 600 cm3/m, długości 6 m z oczepem żelbetowym.

2. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów zawierają ZAłączniki do SIWZ, w tym: dokumentacja techniczna (projektowa), przedmiar robót i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony dla urządzenia do skanowania wizualnego i rejestrowania ryb

3. 4. 5. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie określonych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, robót towarzyszących, tymczasowych oraz wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia, wykonania prac montażowych oraz dokonania dostaw oraz spełnienia określonych przez Zamawiającego wymogów realizacji zadania.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/04/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 16 706 423.77 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”
Krajowy numer identyfikacyjny: 5530015696
Miejscowość: Zarzecze
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 34-326
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Kemad sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9372509851
Adres pocztowy: ul. Skarbowców 116/11
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-025
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6762121403
Adres pocztowy: ul. Bogucka 17
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1. Stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych, względem robót określonych w poz. 29 d.4, 44 d.5.1, 45 d.5.1, 46 d.5.1, 49 d.5.1, 50 d.5.1, 51 d.5.1, 52 d.4, 57 d.4, 58 d.5.1, 59 d.5.1 przedmiaru, ze względu na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających na należyte wykonanie robót na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, jak również podnoszących funkcjonalność i trwałość obiektu, a wynikających m.in. ze stwierdzonych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (gruntowo-wodnych). Po wykonaniu dodatkowych badań geologicznych zaszła konieczność aktualizacji projektu wykonawczego przez projektanta oraz aktualizacji przedmiaru.

2. Stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych, względem robót określonych w poz. 28 d.4 przedmiaru, ze względu na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających na należyte wykonanie robót na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, jak również podnoszących funkcjonalność i trwałość obiektu, a wynikających m.in. ze stwierdzonych innych uwarunkowań terenowych. W toku realizacji zadania stwierdzono znacznie wyższy niż zakładany w projekcie poziom wód gruntowych. Zjawisko to powoduje, że ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zrealizowanie robót przy zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w projekcie. Podwyższony poziom wód gruntowych powoduje znacznie większe parcie wody na elementy konstrukcyjne przepławki, co grozi ich zawaleniem w trakcie robót lub już po wykonaniu urządzenia. To spowodowało konieczność zastosowania większych rozpór przenoszących naprężenia m.in. od parcia wody. Konieczność modyfikacji projektu w tym zakresie ma na celu umożliwienie bezpiecznej realizacji zasadniczych prac budowlanych. Przed przystąpieniem do robót wykonano dodatkowe badania geologiczne, które wykazały odmienne uwarstwienie gruntu, a szczególności inny spąg warstw iłów, które spowodowały konieczność skrócenia larsenów , a tym samym konieczność dalszego zwiększenia przekrojów rozpór. Stwierdzone rzeczywiste warunki gruntowe wpłynęły również na konieczność zastosowania rozpór docelowych. W związku z powyższym dokonano aktualizacji projektu wykonawczego przez projektanta oraz aktualizacji przedmiaru. Zaktualizowane rozwiązania projektowe zostały opracowane w dokumentacji zamiennej (symbol opracowania 506/PW/1) oraz w zaktualizowanym przedmiarze, dostarczonych w sierpniu 2021 przez autora projektu

3. Stwierdzono konieczność wykonania uzasadnionych robót zamiennych , zgodnie z aktualizacją projektu wykonawczego przez projektanta i wykazanych w aktualizacji przedmiaru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji, ze względu na zaktualizowane warunki terenowe (gruntowo-wodne). Uszczelnienie przerw roboczych w ścianach z taśm PCW o szerokości 20 cm zamieniono na 2 rzędy taśm bentonitowych. Zmiany dokonano, ponieważ taśmy bentonitowe mają lepszą skuteczność działania, łatwiejszy i szybszy montaż. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu możliwa na podstawie art. § 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. w zw. z pkt. 27.1.2 lit. d) oraz lit. f) w związku z pkt. 2.3. oraz 24.3.1 Umowy.

4. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wizji lokalnej bystrza przy obniżonym poziomie wody Wisły przy udziale Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Przyrodniczego, Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora. Dzięki przeprowadzonemu zabiegowi ujawniono odmienne warunki terenowe w bystrzu od zakładanych w projekcie. Stwierdzono większą ilość występowania ciężkiego narzutu kamiennego oraz gabionów niż zakładana w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne w bystrzu uzyskały pozytywną opinię NP z dnia 22.08.2021r. Dodatkowo, według NP, zaproponowane zmiany są korzystne z punktu widzenia możliwości pływackich ryb i naprowadzenia ich na przepławkę. W zaktualizowanym projekcie znikają płaskie betonowe oczepy ścianek, które zmniejszały szorstkość dna i tym samym przyczyniały się do większych prędkości

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem z dnia 03.08.2021 r. o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Zamawiający dokonał wnikliwej analizy sytuacji na rynku stali, uznając, że w okresie od dnia złożenia przez Wykonawcę oferty, które miało miejsce w trzecim kwartale 2020 r. (wrzesień 2020 r.) do sierpnia 2021 r., nastąpił niespodziewanie wysoki wzrost cen stali. Jak wynika z dostępnych informacji gwałtowny wzrost cen stali dotyczy całego rynku światowego i wynika m.in. z ogromnego popytu na surowce budowlane po okresie przestoju spowodowanego covidem, przerw w produkcji, czy też zawieszenia działalności wielu firm z branży metalurgicznej w okresie lockdownu, co spowodowało ograniczenie w dostępności tego surowca, a w konsekwencji drastyczny wzrost cen.Biorąc pod uwagę fakt niespodziewanie dużej zmiany ceny stali na rynku do jakiej doszło w czasie od złożenia przez Wykonawcę oferty, jak również okoliczność, że w trakcie realizacji zadania konieczne stało się wprowadzenie zmian w

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 14 719 148.68 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 16 706 423.77 PLN