Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 535611-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Debrecen: Játszótéri felszerelés

2021/S 206-535611

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511454
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147252021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147252021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bölcsődei kültéri eszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001147252021
II.1.2)Fő CPV-kód
37535200 Játszótéri felszerelés
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bölcsődei kültéri eszközök beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37527200 Játék járművek
37535220 Játszótéri mászóka
39143116 Gyermekágyak
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Angyalföld tér 3. hrsz.15855/138

Debrecen, Áchim András u. 28. hrsz. 12391

Debrecen, Honvéd utca 16. hrsz. 7689/25

Debrecen, Margit tér 17. hrsz. 15855/60

Debrecen, Varga utca 23. hrsz. 9730

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kültéri eszközök beszerzése a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény több tagintézményébe:

Eszköz megnevezése Mennyiség

1. Roticom kocka alagút 3 db

2. Sünihíd mászóka 3 db

3. Gumilapok kültéri játékok alá 90 db

4. Fixen telepítendő rugós játék, állatkás (lovacska vagy állat figurás) 1 db

5. Fixen telepítendő rugós játék, állatkás (zsiráf vagy állat figurás) 1 db

6. Fixen telepítendő rugós játék, jármű (autó vagy jármű figurás) 2 db

7. Fixen telepítendő rugós játék, állatkás vagy jármű 3 db

8. Udvari játszóeszközök telepítése 10 db

9. Udvari játszóeszközök engedélyeztetése 10 db

10. Kültéri járóka 4 db

11. Polifoam betét járókához 4 db

12. Modulkészlet 2 db

Ajánlattevőknek megajánlásukban az eszközök gyártóját, típusát, illetve származási helyét is szükséges feltüntetniük.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:

- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó (kivéve ÁFA), vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,

- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;

- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés díját és telepítés díját.

Telepített játékok esetén a szállítási helyszíneken át kell adni azok TÜV tanúsítványát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004

II.2.14)További információk

Értékelés módszere: 1. szempont esetén: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

I. ajánlatban:

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § a)-m) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 9-16. §-ai is irányadók.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1a) bekezdése a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített összesen minimum 5 db fixen telepítendő kültéri játék szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a beszerzést a TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 azonosító számú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A teljesítés során 1 darab végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámlához számlarészletezőt kell mellékelni, amely teljesítési helyszínenként megbontva tartalmazza a teljesítést.

A végszámlát az eszközök leszállítását, lerakását, összeszerelését, és a telepített játékok vonatkozásában a TÜV tanúsítvány átadását követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.

Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. A teljesítésére irányadóak még a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 12:30
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.3.) M.1.) szerinti alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

5.) Az ajánlatot elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

6.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

7.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.

9.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

12.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesítheti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó 0,5 %-a /késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma 20 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondáshoz fűződő jogát.

Meghiúsulási kötbér: meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesítheti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 20 naptári napot és Vevő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó érték 30%-a.

Jótállás: Ajánlatkérő az eszközökre teljes körű jótállás vállalását írja elő, amelynek időtartama 12 hónap.

A bölcsődei eszközök és felszerelések jótállási idejére az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az irányadó, továbbá meg kell felelniük a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM és a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 05.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A jótállás időtartama valamennyi termék sikeres és hiánymentes átadás-átvételének napja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

13.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 naptári nap értendő.

14.) A részajánlattétel kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, mivel több eszköz kerül leszállításra azonos/hasonló műszaki feltételek mentén, amelyek gazdasági kedvezményt jelenthetnek, illetve a szállítással kapcsolatos kiadások kedvezőbbek a nagyobb számú rendelések esetében. Ajánlatkérő gazdaságos és ésszerű üzemeltetés, a gyors és szakszerű garanciális ügyintézés biztosítása érdekében egy forgalmazótól kívánja beszerezni a kültéri eszközöket, így a részekre bontás nem megvalósítható. A szállításra kerülő eszközök tekintetében az egységes és egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel lehet biztosítani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021