Supplies - 535662-2021

Submission deadline has been amended by:  594915-2021
22/10/2021    S206

Poland-Lidzbark: IT software package

2021/S 206-535662

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA LIDZBARK
Postal address: ul. Sądowa 21
Town: Lidzbark
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 13-230
Country: Poland
Contact person: Maria Karczewska
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.umig.lidzbark.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Reference number: BiGK.271.1.13.2021
II.1.2)Main CPV code
48517000 IT software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Uruchomienie e-usług dla mieszkańców

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233000 Media storage and reader devices
30236000 Miscellaneous computer equipment
35100000 Emergency and security equipment
48000000 Software package and information systems
48170000 Compliance software package
48422000 Software package suites
48442000 Financial systems software package
48600000 Database and operating software package
48612000 Database-management system
48613000 Electronic data management (EDM)
48710000 Backup or recovery software package
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
72265000 Software configuration services
72266000 Software consultancy services
72413000 World wide web (www) site design services
48822000 Computer servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje uruchomienie e-usług dla mieszkańców:

a) Zakup licencji Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

b) Wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

c) Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

d) Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

e) Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych (1 szt.)

f) Zakup licencji systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

g) Wdrożenie systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

h) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

i) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (8 szt.)

j) Modernizacja strony www do WCAG2.0 (1 szt.)

k) Zakup licencji systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

l) Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

m) Digitalizacja zasobów systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

n) Opracowanie API (1 szt.)

o) Opracowanie i wdrożenie e-usług SIP na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

p) Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (2 szt.)

q) Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy (1 szt.)

r) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (1 szt.)

s) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do wirtualizacji (1 szt.)

t) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do backup (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na Oprogramowanie Aplikacyjne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji Infrastruktury Sprzętowej / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
31213300 Cable distribution cabinet
31682530 Emergency power supplies
31214100 Switches
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego (2 szt.)

b) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.)

c) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
79132100 Electronic signature certification services
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje wyposażenie stanowisk pracowniczych, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (12 szt.)

b) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup podpisu kwalifikowanego (13 szt.)

c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera (1 szt.)

d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów (1 szt.)

e) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Część 1

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Część 2

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Część 3

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w dokumentach zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4 dla poszczególnych części zamówienia, tj. Część 1, Część 2 oraz Część 3.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, w związku z tym Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w dokumentach zamówienia tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4 dla poszczególnych części zamówienia, tj. Część 1, Część 2 oraz Część 3. W związku z tym, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oraz ich pełnym opisem skonkretyzowanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ, z którymi Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 13:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) – 10) ustawy, informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób składania oferty, sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021