Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535682-2021

22/10/2021    S206

Romania-Cluj-Napoca: Lamps and light fittings

2021/S 206-535682

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Cluj-Napoca
National registration number: 4305857
Postal address: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Horatiu Pop, Simina Salagean
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address(es):
Main address: www.primariaclujnapoca.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129637
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de produse pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public”

Reference number: 0000
II.1.2)Main CPV code
31520000 Lamps and light fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de produse pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public” conform prevederilor documentatiei atasate. Clarificari se pot solicita cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte si se va raspunde cu 10 zile anterior datei limita de depunere oferte.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 056 690.91 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
71323100 Electrical power systems design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de produse pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public” conform prevederilor caietului de sarcini atasat. Clarificari se pot solicita cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte si se va raspunde cu 10 zile anterior datei limita de depunere oferte.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica - Puterea totala instalata se va calcula insumand puterea instalata pentru fiecare aparat de iluminat din oferta. Aceasta va fi preluata din calculele luminotehnice. Puterea instalata maxima admisibila pentru cele 371 de aparate de iluminat este 47.58 kW. In cazul in care se oferteaza o putere instalata mai mare, oferta va fi declarata neconforma si ofertantul va fi descalificat. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat de Administratia Fondului de Mediu pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public in municipiul Cluj-Napoca"

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art 165. si art.167 din Legea 98/2016. Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin (1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art.164, art. 165 si art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării – pentru sediul central;

2. Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate – pentru sediile secundare/punctele de lucru;

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic;

4. Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

IN CAZUL OFERTANTILOR STRAINI : Autoritatea contractanta va respecta prev. art 183, alin. (1) si (3) din Legea nr 98/2016 in ceea ce priveste ofertantii straini, respectiv autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in prev. art. 164, art. 165 si art. 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere , in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva .

DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE’’.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar - EMIL BOC, presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare: HORATIU POP , membri comisiei de evaluare: OLIMPIA MOIGRADAN, CODRUTA SACALIS, SIMINA SALAGEAN, EMILIA RUGE.

a)Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016 .Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat/e doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți sau in situația in care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza, respectiv tertii sustinatori declarați in DUAE.

b)Operatorii economici trebuie să fie atestati de către Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform Ordinului 45 din 2016, cu atestat de tip B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV (include competentele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1) sau echivalent pentru operatorii economici străini.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016. Atestatul trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I; atestatul trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii lui de catre operatorul economic ofertant clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizează. Persoanele juridice străine trebuie să deţină un document echivalent cu un atestat emis conform Regulamentului privind atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatiile electrice - aprobat prin ordinul ANRE nr. 45/2016, corespunzator tipurilor de lucrari ce urmeaza a se realiza, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de o entitate din tara de origine, indreptatita sa emita un astfel de document. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa este considerată îndeplinită dacă unul din asociaţi/ subcontractanţi, daca este cazul, deţine autorizarea respectivă şi numai cu condiţia ca acesta sa realizeze integral partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectivă. Atentie!!! aceasta cerinta se poate dovedi doar de catre ofertant (inclusiv asociat) cat si prin subcontractant, dar nu si prin tertul sustinator. Atestatul ANRE trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii lui de catre operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Ofertantul declarat căştigător va avea obligaţia reînoirii atestatului ANRE dacă acesta expira în perioada contractuala.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul / subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatFurnizarea sau furnizarea si montarea de produse similare celor prevazute in caietul de sarcini duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor 3 ani, in valoare cumulata de minim 800.000 lei fara TVA. Cerinta minima se va indeplini la nivelul unuia sau maxim 3 contracte. Prin produse similare se intelege furnizarea sau furnizarea si montarea de aparate de iluminat cu LED, dispozitive de iluminat cu LED, proiectoare de iluminat, instalatii de iluminat, sisteme de iluminat public stradal si/pietonal etc. pentru exterior. Prin livrari duse la bun sfarsit se va intelege livrari receptionate total/partial- cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/ alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, astfel: 2018 – 1 Euro=4,6535; 2019 – 1 Euro= 4,7452 Lei; 2020 – 1 Euro=4,8371 Lei.Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anuntul de participare. Astfel, in concordanta cu prevederile art. 13, alin (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, in cazul in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare.Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE cat si documentele solicitate la modalitatea de indeplinire a cerintei. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de asociere.Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului: Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE si de a prezenta odata cu DUAE angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Impreuna cu DUAE se va depune si angajamentul de sustinere precum si anexele acestuia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Completare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016. Ofertantului clasat pe primul loc în clasament i se vor solicita: • Lista cu principalele contracte de livrari din ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor; • Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte: durata livrarii produselor, tipul acestora, valoarea in lei fara TVA. • Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate. • La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (lei fără TVA), valoarea produselor sau a produselor+montaj similare, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei si veti motiva optiunea Dvs.

DUAE va fi completat în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Postal address: str. Motilor, nr. 3
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400001
Country: Romania
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address: www.primariaclujnapoca.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021