Supplies - 535684-2021

Submission deadline has been amended by:  549030-2021
22/10/2021    S206

România-Gurghiu: Tablet PC

2021/S 206-535684

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: LICEUL SILVIC GURGHIU
Număr naţional de înregistrare: 4376009
Adresă: Strada: Republicii, nr. 4
Localitate: Gurghiu
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547295
Țară: România
Persoană de contact: OLIVIA TRUTA
E-mail: csg_ms@yahoo.com
Telefon: +40 265536004
Fax: +40 265536004
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://csg-ms.wixsite.com/csg-ms
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129619
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Educatie
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente în cadrul proiectului: „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

Număr de referinţă: 4376009/2021/975
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente în cadrul proiectului: „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii

didactice on-line in comuna Lunca, judetul Mures”, consta in achizitia a:

- tablete cu abonament la internet 24 luni pentru uz școlar - 607 buc

- laptopuri pentru cadre didactice – 63 buc

- camere web videoconferință pentru săli de clasă - 34 buc

- table interactive pentru săli de clasă - 34 buc

- routere pentru săli de clasă - 34 buc

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 173 840.57 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferte pentru un lot, mai multe loturi sau toate loturile.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 – Laptopuri si routere

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

LICEUL SILVIC GURGHIU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul prezentului contract se vor achiziționa:

- laptopuri pentru cadre didactice – 63 buc

- routere pentru săli de clasă - 34 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 212 558.45 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 1
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 1 – Tablete cu abonamenet la internet 24 luni

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213200 Tablet PC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

LICEUL SILVIC GURGHIU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul prezentului contract se vor achiziționa:

- tablete cu abonament la internet 24 luni pentru uz școlar - 907 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 616 153.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 1
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 4 – Table interactive pentru săli de clasă

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30195200 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

LICEUL SILVIC GURGHIU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul prezentului contract se vor achiziționa:

- table interactive pentru săli de clasă - 34 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 276 102.78 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 1
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3 – Camere web videoconferință pentru săli de clasă

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30237240 Cameră web
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

LICEUL SILVIC GURGHIU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul prezentului contract se vor achiziționa:

- camere web videoconferință pentru săli de clasă - 34 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Comonenta tehnica / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Comonenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 025.78 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 1
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE “Motive de excludere” – Sectiunea “Motive referitoare la condamnări penale” de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi dar fără a se limita la:

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• alte documente edificatoare, după caz.

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE – “Motive de excludere” – Sectiunea “Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale” de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire , conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi dar fara a se limita la:

• certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Susținător de terța parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile menționate la 59, art. 60 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE – “Motive de excludere” – Sectiunea “Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale” de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi

asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016.

Se vor solicita urmatoarele documente:

- certificate/caziere/documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.

Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea pe parcursul derulării procedurii de atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici, Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante și al furnizorului de servicii auxiliare de achiziție implicat în procedura de atribuire: Mindru Marcel-director, Moldovan Ioan Gheorghe-director adjunct, Szasz Terez- director adjunct,Blendea Ionela Mihaela-contabil sef, Man Emil Claudiu- analist programator, Truta Olivia-administrator,Boar Mirela-secretar sef, Finna Anamaria-secretar, Gyorgy Iolanda-secretar.

Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, va fi prezentată de toţi participanţii (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) odată cu depunerea DUAE in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.

Operatorii Economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere dacă aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (3), 166 alin. (2), 167 alin. (2) și 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și anume dacă:

i. Operatorul Economic, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

ii. cuantumul impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate de Operatorul Economic și restante este mai mic de 10.000 lei (pentru echivalența monetară se va face referire la cursul de schimb publicat de BNR din ziua publicării Anunțului de participare.

Autoritatea Contractantă stabilește, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de Operatorul Economic, că Operatorul Economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență are capacitatea de a executa Contractul de achiziție publică/Acordul-cadru. Aceasta presupune că Operatorul Economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

Autoritatea Contractantă consideră dovezile prezentate ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității prin faptul că Operatorii Economici au adoptat măsuri de conformitate care vizează: (i) remedierea consecințelor oricăror infracțiuni sau abateri și (ii) prevenirea eficientă a săvârșirii unor noi infracțiuni sau a altor fapte ilicite.

Ofertantii vor depune odata cu DUAE, dupa caz:

- angajamentul terțului susținător împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora)

- acordul de asociere

- acordul de subcontractare

- declaratia ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțulului susținător privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din legea 98/2016

Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I î... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice pune la dispozitie notificarea disponibila prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duaeinproceduriledesfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. In cuprinsul DUAE operatorii economici vor mentiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Termenul estimat pentru semnarea contractului, in maxim 3 luni de la desemnarea ofertantului declarat castigator.

Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a mentine garantia de participare valabila in vigoare, pana la semnarea contractului de furnizare.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire, cu respect... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021