We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 535960-2021

22/10/2021    S206

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2021/S 206-535960

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. Академик Стефан Младенов № 21
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Александър Вуков
Електронна поща: avukov@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nsa.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28275
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/166420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/166420
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за срок до 24 месеца, разделени по обособени позиции, както следва:

1. Доставка на хляб.

2. Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци.

3. Доставка на пилешко месо и яйца.

4. Доставка на свинско, телешко и агнешко месо, кайма и колбаси.

5. Доставка на бакалски стоки и риба.

6. Доставка на мляко и млечни продукти.

7. Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.

8. Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100 Хляб
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

- Хляб тип „Добруджа” УС „България“ опакован, нарязан – 14000 бр.

- Хляб тип „Добруджа” опакован, нарязан – 200 бр.

- Хляб тип „Бял“ опакован, нарязан – 200 бр.

- Хляб тип „Типов” опакован, нарязан – 200 бр.

- Питка за „Хамбургер“ бяла, най-малко100 гр. – 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

- Картофи – 14000 кг; картофи пресни - 500 кг; лук кромид стар – 3500 кг; червен лук кромид стар – 100 кг; лук зелен на връзки – 150 кг; лук чеснов стар 120 кг; праз лук на връзка – 300 кг; спанак пресен – 50 кг; керевиз пресен – 200 кг; пресни гъби – печурки – 700 кг; домати 3300 кг; краставици – 4720 кг; зеле – 3650 кг; моркови – 1900 кг; пиперки – 1200 кг; тиквички 380 кг; патладжани – 220 кг; магданоз 250 кг; копър 200 кг; марули 700 кг; орехови ядки 20 кг; банани - 9000 кг; портокали – 3400 кг; мандарини – 100 кг; киви – 10 кг; грейпфрути – 10 кг;  лимони – 200 кг; ябълки 9650 кг; кайсии - 100 кг; праскови - 100 кг; диня – 1100 кг; пъпеш – 450 кг; туршия „Царска“ бидон – 950 кг; туршия „Смесена“ бидон – 100 кг; кисело зеле бидон 1300 кг; туршия от краставици (корнишони) бидон – 60 кг.; грах замразен 2,5 кг – 760 кг; броколи замразени 2,5 кг – 70 кг; зелен фасул замразен 2,5 кг – 50 кг; царевица замразена 2,5 кг – 60 кг; спанак  замразен 2,5 кг - 660 кг; замразени моркови на кубчета – 400 кг; бейби моркови замразени 2,5 кг – 50 кг; бейби картофи замразени 2,5 кг – 50 кг;  бланширани картофи замразени 2,5 кг – 2000 кг;  замразен зеленчуков микс 2,5 кг – 180 кг; чушки  белени, замразени 1 кг – 320 кг; гъби замразени 2,5 кг – 500 кг;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пилешко месо, яйца

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15112130 Пилета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пиле цяло - замразено - 2730 кг; пилешки бутчета – замразени – 3220 кг;  пилешко филе от гърди – замразено - 3800 кг; пилешко филе от бут, без кожа – замразено – 580 кг; пилешки дробчета – замразени – 50 кг; пилешко филе от гърди – пушено – 20 кг; шунка от пуешко месо – 20 кг; яйца L – 55000 бр

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на свинско, телешко и агнешко месо, кайма и колбаси

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Свински бут без кост (охладен) – 2190 кг; свинска плешка без кост (охладена) - 1460 кг; свински котлет (охладен) – 420 кг; свинско контра филе (охладено) – 2410 кг; свински врат без кост (охладен) – 600 кг; свински гърди с кост (охладени) – 440 кг; свински джолан без кост (охладен) – 320 кг; агнешка плешка (охладена) – 30 кг; агнешки бут – (охладен) – 30 кг; агнешки комплект (охладен) – 100 кг; цяло агне (охладено) 10 бр; кайма 40% телешко месо -60 % свинско месо (охладена) – 2400 кг; кайма 100 % свинско месо (охладена) - 100 кг, кебапчета от свинско месо (без съдържание на МОМ)  80 гр. (охладени) – 14000 бр; кюфтета от свинско месо (без съдържание на МОМ)  80 гр. (охладени) – 96000 бр; карначета от свинско месо (без съдържание на МОМ), (охладени) – 440 кг; салам шпеков траен – 200 кг; колбаси малотрайни – 50 кг; кренвирши от св.месо (пушени) – 160 кг; наденица (варено-пушена) – 440 кг; луканка – 85 кг; филе свинско пушено- 68 кг; свински пушен бут – 260 кг; шунка от свинско месо – 120 кг; суджук – 10 кг; пастърма – 10 кг; филе „Елена“ – 10 кг; телешки джолан без кост (замразен) – 440 кг; телешки шол (охладен) – 300 кг; телешко шкембе (замразено) – 250 кг; кайма 60 % свинско - 40% телешко месо „Стара планина“  (охладена) – 50 кг; кайма 100 % свинско месо „Стара планина“ (охладена) - 50 кг; кебапчета 100%  свинско месо 60 гр. „Стара планина“ (охладени) – 500 бр; кюфтета 100% свинско месо 60 гр. „Стара планина“ (охладени) – 500 бр; сурова наденица – 100% свинско месо „Стара планина“ – 100 кг; карначета 100% свинско месо „Стара планина“ (охладени) – 50 кг; варени и варено – пушени малотрайни колбаси „Стара планина“ – 50 кг; траен варено пушен салам „Стара планина“ – 20 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бакалски стоки и риба

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зрял фасул 1 кг. разфас. – 860 кг; ориз бланш.1 кг. разфас. – 1020 кг, ориз 1 кг. - 440 кг., леща 1 кг. разфас. – 620 кг, сол готварска 1 кг. – 720 кг, мед разфасовка 20 гр. – 10000 бр, нишесте 1 кг. – 40 кг, вино бяло обикн. 0,75 л. – 380 л, макарони – 60 кг, спагети – 20 кг, фиде – 400 кг, картофено пюре – 580 кг, захар 1 кг. – 800 кг, горчица най-малко 0,870 кг. – 30 кг, соев сос – 400 л., майонеза 150 кг, червен пипер – 100 кг, черен пипер млян – 30 кг, черен пипер на зърна – 6 кг, кимион млян - 1 кг, ванилия – 0,2 кг, канела  – 1 кг, какао на прах– 5 кг, чубрица суха  – 22 кг, джоджен сух – 18 кг, кервиз-целина суха – 7 кг, дафинов лист – 6 кг, сода бикарбонат - 3 кг; подправка тип пикантна  – 200 кг, бульони (кубчета) – 4 кг, инстантни супи – 100 бр, крутони  – 12 кг.,  олио  – 4500 л, оцет винен – 480 л, маргарин  – 20 кг, брашно тип 500  – 1000 кг, галета – 430 кг, риба скумрия консерва най-малко 0,160 кг. – 200 бр., консерва русенско варено най-малко 0,180 кг. – 200 бр., консерва пастет свински най-малко 0,180 кг. – 200 бр., пастет разфасовка най-малко 20 гр. – 1000 бр., „Руска“ салата - 10 кг; салата „Снежанка“ – 10 кг; салата „Боб с лютеница“ – 10 кг; салата „Апетитка“ – 10 кг; салата „Зеле с моркови“ – 10 кг. кьопоолу  – 10 кг; консерва домати - белени, рязани на кубчета най – малко 0,800 кг – 2400 бр; доматено пюре най – малко 0,680 кг - 480 бр; лютеница в кофа – 760 кг; консерва мариновани краставици най - малко 0,680 кг – 700 бр; консерва гъби цели най малко 0,680 кг – 50 бр; консерва грах най - малко 0,680 кг – 100 бр; консерва зелен фасул най – малко 0,680 кг – 180 бр; консерва гювеч най-малко 0,680 кг – 150 бр; консерва паприкаш най - малко 0,680 кг – 1000 бр; конфитюр от плодове в кофа – 50 кг; конфитюр от плодове разфасовка най - малко 20 гр. 8000 бр; маринована белена капия най – малко 0,680 кг – 150 бр; туршия смесена най - малко1,7 кг – 100 бр; „Царска туршия” най – малко 1,7 кг – 100 бр; кисело зеле най - малко 1,700 кг – 100 бр; маслини с костилки – 140 кг; кетчуп най- малко 1 кг – 100 кг; филе бяла риба хек замразено – 320 кг; риба скумрия, чистена - замразена 1120 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Масло краве с масленост над 82% - калъп (българско) – 100 кг, масло краве с масленост над 82% най - малко 0,250 кг. (българско) – 710; кг масло краве с масленост над 82% най - малко 0,250 кг. (внос) – 30 кг, масло разфасовка най – малко 10 гр. – 15000 бр., сирене краве  (тенекии) – 100 кг, кашкавал  „Витоша” (вакуум 1 кг.) – 100 кг, мляко кисело 3,6 % най – малко 0,4 кг – 1450 кг, мляко кисело 2 % най – малко 0,4 кг – 100 кг, мляко прясно 3,2 % най – малко 1 л. (тетрапак) – 2000 л, мляко прясно 1,5 % (тетрапак) най – малко 1 л.– 500 л, айрян най- малко 0,3 кг. – 2200 бр., сирене краве  (тенекии) по БДС – 1800 кг, кашкавал  „Витоша” (вакуум 1 кг.) по БДС – 980 кг, кашкавал  „Витоша” (пита) по БДС – 1300 кг; мляко кисело 2% по БДС най - малко 0.4 кг  – 11200 бр, плодово кисело мляко най-малко 0.2 кг – 10000 бр.  сметана готварска  най – малко 1 л - 340 л, сметана сладкарска най – малко 1 л. – 120 л, топено сирене кутия най-малко 140 гр. – 640 бр., баница със сирене замразена, най – малко 1 кг – 100 кг, топено сирене в черво 20 кг, пушено сирене в черво 40 кг, синьо сирене 40 кг, сирене крема най – малко 0,125 кг – 10 кг, заквасена сметана най – малко 0,4 кг – 50 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15980000 Минерални води и безалкохолни напитки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Натурални сокове до 50% - 1л. – 7000 бр; натурални сокове 100% - 1л. – 200 бр; натурални сокове до 50% - 0,250 л. – 1000 бр; студен чай  0,500 л. – 5000 бр; минерална вода 0,500 л. – 4000 бр; изворна вода 0,500 л. – 2600 бр; минерална вода 1,5 л. – 200 бр; минерална вода 19 л. - 170 бр; газирана вода 0,500 л. – 200 бр; безалкохолни газирани напитки 0,330 л. различни видове, кен – 6000 бр.; безалкохолни газирани напитки 2 л. различни видове 100 бр; енергийна напитка 0,250 л. кен – 2000 бр; бира 0,500л. кен – 200 бр ; бира 2 л. – 100 бр

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София Студентски град, ул.Академик Стефан Младенов 21:

До рампата на Стол 1, всички продукти, заявени за Стол 1 и ПУСБ Проф. Иван Стайков

До ет. 6, Ректорат НСА всички продукти заявени за барчето

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кроасан най-малко 60 гр. – 2000 бр.; Кроасан най-малко 65 гр. – 3000 бр.Кроасан най-малко 80 гр. – 8000 бр.; Кроасан най-малко 110 гр. – 1000 бр.;Мини кроасани 60 гр. – 200бр.; Суха паста най-малко 30 гр. – 6000 бр.; Суха паста най-малко 32 гр. – 6000 бр.; Меденка 50 гр. – 5000 бр.; Солети обикновени най-малко 60 гр. – 45000 бр.;Солети с кашкавал най-малко 200 гр. – 100 бр.;Крекери най-малко 100 гр. – 200 бр.; Печени кръгчета с подправки 112 гр – 32000 бр.; Печени кръгчета с подправки най-малко 70 гр. - 1600 бр.; Шоколадова вафла най-малко 30 гр. – 4800 бр.; Шоколадова вафла най-малко 31 гр. – 3200 бр.;Шоколадова вафла най-малко 32 гр. – 1600 бр.; Шоколадова вафла най-малко 33 гр. – 5600 бр.; Шоколадова вафла най-малко 36 гр. – 4000 бр.; Шоколадова вафла най-малко 40 гр. – 1600 бр.; Шоколадова вафла най-малко 49 гр. – 6400 бр.; Шоколадова вафла най-малко 55 гр. – 8000 бр.; Шоколадова вафла най-малко 80 гр. – 4800 бр.; Вафли пакет най-малко 106 гр. 4000 бр.; Бисквити пакет най-малко 50 гр. – 5000 бр.; Бисквити пакет най-малко 66 гр. – 1000 бр.; Бисквити пакет най-малко 135 гр. – 500 бр.;Бисквити обикновени пакет най-малко 120 гр. – 500 бр.; Бисквити кутия най-малко 94 гр. - 100 бр.; Бисквити кутия най-малко 160 гр. – 100 бр.; Бисквити чаени най-малко 150 гр. – 100 бр,; Бисквити кутия най-малко 200 гр. - 50 бр.; Шоколадов десерт най-малко  30 гр. – 4000 бр.; Шоколадов десерт най-малко  51 гр. – 4000 бр.; Шоколадов десерт най-малко 40 гр. – 4000 бр.; Шоколадов десерт най-малко  60 гр. – 800 бр.; Шоколадов десерт най-малко 15,2 гр. – 2000 бр.; Шоколадов десерт с кокос най-малко 57 гр. – 1000 бр.; Шоколадов десерт с карамел и пшеничен флейкс най-малко 42 гр. – 1500 бр.; Шоколадов десерт най-малко 50 гр. с карамел, нуга и фъстъци – 4000 бр.; Шоколадов десерт с карамел и бисквити най-малко 50 гр. – 4000 бр.; Шоколадов бар най-малко 43 гр. – 1000 бр.; Десерт с мюсли най-малко 50 гр. – 4000 бр.; Шоколад аериран най-малко 35 гр. – 6000 бр.; Шоколад най-малко 80 гр. – 3000 бр.;  Шоколад най-малко  90 гр. – 2000 бр.; Шоколадови бонбони кутия най-малко 125 гр. – 50 бр.; Шоколадови бонбони кутия най-малко 126 гр. – 50 бр.; Шоколадови бонбони кутия най-малко 187 гр. – 50 бр.; Шоколадови бонбони кутия 150 гр. – 20 бр.; Шоколадови бонбони кутия 153 гр. – 20 бр.  Бонбони дражета най-малко 85 гр. – 1000 бр.; Какаов крем разфасовка най-малко 20 гр. – 4000 бр.; Дъвки - дражета 10 бр. в опаковка най-малко 14 гр. - 200 бр.; Кафе вакумирано на зърна 1 кг. – 40 бр.; Кафе на капсули най-малко 8 гр. - 1000 бр.; Чай билков пакетиран по 20 бр. в кутия разл. вид. – 600 бр.; Чай внос пакетиран (черен, плодов) – 40 бр.; Разтворимо кафе в пак.  2 гр. – 3000 бр.; Разтворимо кафе 2 в 1 8 гр. – 1000 бр.; Разтворимо кафе 3 в 1 16,5 гр. – 4000 бр.; Какао разтворимо 13,8 гр. – 200 бр.; Разтворима топла напитка – шоколад 25 гр. – 100 бр.; Разтворима топла напитка – капучино 13 гр. – 100 бр.; Захар на пакетчета (бяла,кафява) 2 гр. – 6000 броя; Сметана за кафе (течна,суха) – 1000 бр.; Халва разфасовка най-малко 30 гр. – 2000 бр.; локум разфасовка най-малко 30 гр. – 2000 бр.; Локум кутия най-малко 140 гр. – 100 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Участниците следва да имат регистрация на обект/и съгласно чл.23 и сл. от Закона за храните, издадена от съответната Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), по местонахождението на обекта, за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички хранителни продукти по групи по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за храните, включени в предмета на обособената позиция, за която участват, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Издадените преди влизането в сила на Закона за храните (Обн. ДВ. бр. 52 от 9 юни 2020 г.) удостоверения за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за който са издадени, и ще бъдат приемани от възложителя.

Удостоверяване съответствието с този критерий за подбор: Участникът попълва Част ІV, раздел А „Годност“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или за търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията, компетентен орган издал удостоверението, уеб адрес на публичния регистър по чл.24, ал. 1 от Закона за храните, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект.

Минимални изисквания:

Участникът да разполага най-малко с един обект, регистриран по смисъла на чл. 23 и сл. от Закона за храните или ако участникът е чуждестранно лице – най-малко един обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

На основание чл. 112 от ЗОП, преди сключване на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, чрез представяне на: Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект, съгласно Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се изисква

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/11/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл.10, ал.2 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл.54 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.101, ал.11 от ЗОП, във връзка с § 2, т.45 от ДР на ЗОП и по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който е предложил ценово предложение с нулеви стойности и такива с под един процент отстъпка, както и ценови предложения с процент надценка от бюлетин на САПИ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2021