Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536128-2021

Submission deadline has been amended by:  597505-2021
22/10/2021    S206

Slovakia-Košice: Disposable gloves

2021/S 206-536128

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
National registration number: 36601284
Postal address: Ondavská 8
Town: Košice
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04011
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Dana Kapáková
E-mail: dkapakova@vusch.sk
Telephone: +421 557891625
Internet address(es):
Main address: http://www.vusch.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9391
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432427
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12785/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky

Reference number: S/10029/OVO/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 106 518.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
33140000 Medical consumables
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové

- musia byť jemné

- pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

- umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

- musia byť nesterilné

- určené na jednorazové použitie

- nepudrované

- vodotesné

- zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

- pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

- určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)

- určené na výkon laboratórnych činností

- určené na výkon upratovania a dezinfekcie

- materiál nitril

- veľkosť S, M

- požaduje sa balenie po 100 ks, 180 ks, 200 ks

- farba:preferuje samodrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

Položky predmetu zákazky:

1. Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové, veľkosť S

2. Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové, veľkosť M

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 106 518.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYY1

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ako "ZVO").

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.

3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady uvedené v predchádzajúcom bode, nakoľko nemá oprávnenie ich získať z informačných systémov verejnej správy.

4. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

UPOZORNENIE: V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

5. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom

uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní

splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

6. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

7. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

8. Uchádzač môže podľa § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED).

9. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12785/summary

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:

1.1 § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:

a) nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,

b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

c) jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.

1.2 Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na podnikanie zriadené účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

4. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

5. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

6. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosť uvedené v § 34 ods. 1 písm. m) 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením naskenovaných dokumentov nasledovne:

1.1 Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 6 SP musia spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musia byť označené značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky uvedenej v bode 1.1 sa požaduje predložiť:

1.1.1 u všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 6 SP neoverenú fotokópiu ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu nemusia byť preložené do slovenského jazyka. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf s názvom ES vyhlásenie o zhode.

2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosť uvedené v § 34 ods. 1 písm. m) 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením funkčných vzoriek nasledovne:

2.1 Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 6 Sortiment ponúkaného tovaru v minimálnom počte 1 ks (t.j. 1 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazky) za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky, na základe ktorej verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej požadovanej položke predmetu zákazky bola vzorka predložená. Požaduje sa označenie každej vzorky. Samostatne zabalená vzorka výrobku pre každú položku predmetu zákazky musí tvoriť súčasť ponuky.

Vzorky je potrebné doručiť:

a) Pri osobnom doručení na adresu:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ondavská 8

040 11 Košice

Recepcia na prízemí

V pracovných dňoch v čase: 8:00 do 14:30 hod. a v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do času podľa bodu 29 tejto časti SP.

b) Pri doručení poštou na adresu:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Oddelenie verejného obstarávania

Ondavská 8

040 11 Košice

3.3 Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

3.4 Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uvedený dokument a vzorky verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 ZVO. Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 13:00
Place:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., riaditeľstvo - zasadacia miestnosť, Ondavská 8, 040

11 Košice

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese verejného obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 ZVO ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi (VO), bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. VO bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 ZVO a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a pokynov uvedených v SP.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady JED, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZVO.

4. VO bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na

predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEP.

Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia s v systéme JOSEP. považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEP. a to v súlade s funkcionalitou systému. Podrobnosti sú opísané v SP.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEP.

umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

6. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:

a) v systéme JOSEP. registráciou a prihlásením pomocou OP s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEP. a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu

užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEP. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEP. a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný

elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEP. a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom,

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj

splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEP. a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej

podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EÚ) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

7. SP a všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky vrátane príslušných informácií týkajúcich sa prípravnej

trhovej konzultácie k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12785/summary, v systéme JOSEP. umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím VO umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

8. Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.

9. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení VO, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.

10. VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

11. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v SP. SP sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021