Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536146-2021

22/10/2021    S206

Polska-Gdynia: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

2021/S 206-536146

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Numer referencyjny: 128/KPW/ŻYWN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 („a-b” odpowiedni do danej części zamówienia) SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15111100 Wołowina
15113000 Wieprzowina
15412100 Tłuszcze zwierzęce
15114000 Podroby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO tj.

- zamówienie podstawowe

Antrykot wołowy b/k kręg. kg 50

Polędwica wołowa kg 20

Polędwica wieprzowa kg 200

Wołowina zrazowa b/k kg 4 500

Udziec cielęcy b/k kg 40

Karkówka wieprzowa b/k kg 3 500

Łopatka wieprzowa b/k kg 7 000

Schab wieprzowy b/k kg 3 500

Boczek surowy b/k kg 100

Żeberka wieprzowe kg 4 000

Szynka wieprzowa b/k kg 3 500

Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne kg 1 000

Golonka wieprzowa b/k- peklowana próżniowo kg 1 000

Wątroba wieprzowa kg 300

Słonina kg 30.

- zamówienie zwiększone - prawo opcji: 100% zamówienia podstawowego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2 ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2022 r.) do 31 grudnia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15111100 Wołowina
15113000 Wieprzowina
15114000 Podroby
15131100 Produkty mięsno-wędliniarskie
15131130 Wędliny
15131134 Kaszanka i inne wędliny krwiste
15412100 Tłuszcze zwierzęce
15131210 Szynka wędzona
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO tj.

- zamówienie podstawowe

Pasztetowa kg 700

Salceson włoski kg 700

Salceson ozorkowy kg 700

Kaszanka z kaszy gryczanej kg 800

Kiełbasa salami kg 1 000

Kiełbasa myśliwska kg 1 500

Kiełbasa jałowcowa kg 1 200

Kiełbasa parówkowa kg 1 500

Parówki z szynki kg 1 500

Mortadela kg 1 400

Kiełbasa biała parzona kg 3 500

Kiełbasa podlaska kg 1 000

Kiełbasa wiejska kg 500

Kiełbasa śląska kg 5 000

Kiełbasa toruńska kg 1 000

Kiełbasa zwyczajna kg 1 000

Kiełbasa krakowska parzona kg 2 000

Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 2 000

Kiełbasa krakowska sucha kg 2 000

Kiełbasa żywiecka kg 2 000

Kabanosy kg 2 000

Baleron kg 2 000

Salami kg 900

Polędwica wędzona wieprzowa kg 2 000

Szynka wieprzowa wędzona kg 2 000

Szynka wieprzowa gotowana kg 2 000

Szynka wieprzowa konserwowa kg 2 000

Boczek wędzony parzony b/k kg 4 000

Rolada z boczku kg 2 000

Pasztet wieprzowy pieczony kg 2 000

Ogonówka kg 2 000

Schab pieczony kg 1 900

Flaki wołowe krojone blanszowane kg 300

Smalec wieprzowy kg 1 200

- zamówienie zwiększone tj. prawo opcji: 100% zamówienia podstawowego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2 ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2022 r.) do 31 grudnia 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów w zakresie rozbioru, produkcji lub przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.)

lub

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

lub

aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

Uwaga!

W przypadku posiadania przez wykonawcę obowiązujących uprawnień, o których mowa powyżej, wystawionych przed wejściem w życie przepisów, na które powołuje się zamawiający, wykonawca winien dodatkowo przedstawić zaświadczenie właściwego organu (wystawiającego decyzję/zaświadczenie) potwierdzające, że przedmiotowe dokumenty są aktualne i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w Specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- aktualnego certyfikatu systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju

albo

- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazany dokument przedstawi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się.

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający, będzie wymagał (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp - przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) złożenia na wezwanie, wskazanych w SWZ podmiotowych środków dowodowych.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:

1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w umowie asortyment z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenia produkcji i brak produktu o tych parametrach na rynku),

2) wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy do terminu wskazanego w § 22 nie zostanie zrealizowana wartość umowy, a zamawiający nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw (w szczególności w związku z przedłużającymi się procederami o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok),

3) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

4) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości. W przypadku, gdy wykonawca powoływał się na zdolności tegoż podwykonawcy (podmiotu) w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, nowy podwykonawca musi spełniać te same wymogi (na potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi stosowe dokumenty tj. opisane w SWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021