Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536287-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Computer-related equipment

2021/S 206-536287

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Darzhavna agentsiya "Tehnicheski operatsii" (DATO)
National registration number: 129010090
Postal address: ul. "Shesti septemvri" No. 29
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Hristo Hristov
E-mail: hnhristov@dato.bg
Telephone: +359 29823174
Internet address(es):
Main address: www.dato.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18133
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка чрез закупуване на сървър, компютри и друго оборудване, материали за мрежова свързаност, по обособени позиции“, по Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST оборудване“

II.1.2)Main CPV code
30230000 Computer-related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на сървър, компютри и друго оборудване, материали за мрежова свързаност, по обособени позиции“, по Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST оборудване“ се възлага за изпълнение на част от дейностите, предмет на сключен от Държавна агенция „Технически операции“ договор № 812108-4/10.01.20г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“. Договорът е сключен по процедура BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“ на национална програма/ИГРП за 2019 г. по фонд „Вътрешна сигурност“.

Предмет на настоящата поръчка е доставка на 8 бр. TEMPEST работни станции по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент и 7 бр. TEMPEST комуникационни шкафове по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент, с подробно описани изисквания в техн. спецификация № 31-3848/26.03.21г.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30230000 Computer-related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Description of the procurement:

1. Избраният изпълнител на обществената поръчка доставя TEMPEST оборудването на адреса на възложителя.

2. Възложителят приема доставеното TEMPEST оборудване, което:

2.1. напълно отговаря на видовете, количествата, марките, моделите, техническите характеристики и качеството, съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнител и изискванията на възложителя за съответното TEMPEST оборудване, посочени в техническата спецификация и клаузите на договора.

2.2. е ново, неупотребявано и са оригинални продукти от актуалния каталог на производителя към датата на подаване на оферта и не е рециклирано, ремаркетирано или със занижено по друг начин качество.

3. Възложителят не приема доставеното TEMPEST оборудване, ако:

а) не съответства на договорените количества;

б) част или цялото TEMPEST оборудване не съответства на видовете, марките, моделите, техническите характеристики и качеството, съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнител и изискванията на възложителя за съответните видове TEMPEST оборудване, посочени в техническата спецификация и клаузите на договора;

в) за част или цялото TEMPEST оборудване е установен видим дефект;

г) за част или цялото TEMPEST оборудване не е доставен комплекта документи, съгласно клаузите на договора.

За неприетата доставка се съставя констативен протокол.

4. Изпълнителят за своя сметка допълва количествата по т. 3., буква „а“, и/или заменя цялото TEMPEST оборудване по т. 3, буква „б“ и буква „в“, и/или доставя комплекта документи по т. 3., буква „г“.

.5. За приетото TEMPEST оборудване се съставят двустранни приемо-предавателен протоколи, подписани от представители на възложителя и изпълнителя. Приемо-предавателният протокол е основание за заплащане на доставените TEMPEST комуникационните шкафове по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент.

6. Приемане на TEMPEST работните станции по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент

6.1. След приемане на TEMPEST работните станции по реда на т. 2. – т. 5., възложителят ги предоставя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за извършване на контролни замервания.

6.2. В случай, че част или цялата доставена TEMPEST работна станция не бъде одобрена от ДАНС, възложителят връща на изпълнителя цялата TEMPEST работна станция. В този случай изпълнителят се задължава за своя сметка, да достави нова TEMPEST работна станция, сертифицирана по стандарт SDIP-27 Level B или еквивалент, с технически характеристики напълно покриващи или по-високи от характеристиките на върнатата работна станция.

6.3. При положителен резултат от извършените контролни измервания, възложителят приема доставените TEMPEST работни станции.

Забележка: Времето за извършване на контролни измервания в ДАНС не се включва в срока за изпълнение на поръчката по т. 6.

7. За приетите по реда на т. 2. – т. 6. TEMPEST работни станции, сертифицирана по стандарт SDIP-27 Level B или еквивалент, се подписва окончателен двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя. Окончателният двустранен приемо-предавателен протокол е основание за заплащане на доставените TEMPEST работни станции.

8. При извършване на доставка, предполагаща оформянето на митническа процедура за внос от държава извън Европейския съюз или трансфер от държава, членка на Европейския съюз, изпълнителят се задължава да приключи митническия режим по вноса/трансфера на територията на Република България за своя сметка.

9. Гаранционен срок. Гаранционно обслужване и рекламации

9.1. Гаранционен срок

Гаранционният срок на доставеното TEMPEST оборудване е съгласно предложеният от участника, избран за изпълнител, но не по-кратък от 3 (три) години, считано от подписването на приемо-предавателния протокол/окончателния приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на доставката.

9.2. Гаранционно обслужване и рекламации

Гаранционното обслужване и рекламациите са съгласно документацията за поръчката и проекта на договор.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Поръчката се финансира със средства от Европейския съюз, процедура BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“. Средствата са предоставени на Държавна агенция „Технически операции“ по сключен договор № 812108-4/10.01.2020 г. по фонд „Вътрешна сигурност“

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-433287
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Доставка чрез закупуване на сървър, компютри и друго оборудване, материали за мрежова свързаност, по обособени позиции“, по Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST оборудване“

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021