The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 536415-2020

09/11/2020    S218

België-Brussel: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2020/S 218-536415

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_241
Postadres: Koningsstraat 76
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: paul.vanhoutte@mivb.brussels
Telefoon: +32 25638118
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.stib-mivb.be/muntstroom
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392326
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392326
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie en Klantdialoog van het Muntstroom PCP voor R&D van end-to-end oplossingen voor het monitoren van de veelzijdige mensenstroom

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4650PIN/RM/PVH-F08_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Muntstroom PCP wil de markt uitdagen om nieuwe datagestuurde oplossingen te ontwikkelen voor de toekomstige monitoring van de mensenstroom. Het project heeft tot doel een Living Lab te implementeren voor het testen van de oplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De innovatieve oplossingen zijn nodig voor het verzamelen, combineren, opslaan, analyseren en slim toegankelijk maken van de gegevens van de mensenstroom.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze marktraadpleging maakt deel uit van de voorbereiding van een geplande Muntstroom Pre-Commercial Procurement (PCP), zoals uiteengezet in de PCP-mededeling (COM(2007) 799 definitief) en het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2007) 1668). Zie www.eafip.eu voor meer achtergrondinformatie over de PCP-aanpak.

In het kader van de voorbereiding van een voorgenomen PCP voor Muntstroom zijn twee vragenlijsten opgesteld om twee soorten doelgroepen te raadplegen:

De open marktconsultatie is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de technologieverkopers om aan de behoeften van de PCP-groep van Muntstroom te voldoen en om hun inbreng te krijgen in de levensvatbaarheid van het geplande PCP van Muntstroom.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muntstroom-OMC-2020

De Open Cliëntendialoog heeft als doel het verkrijgen van feedback van geïnteresseerde partijen (incl. technologie leveranciers) die de People Flow-data willen gebruiken om nieuwe apps/diensten te ontwikkelen voor commerciële doeleinden. Dit om inzicht te krijgen in hun behoeften, potentiële diensten, inzichten en eisen,

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MuntstroomPCP-ClientDialogue2020

De twee vragenlijsten kunnen via het EUSurvey platform worden ingevuld, in het Frans, Nederlands of Engels, uiterlijk op 4.12.2020, 17:00 CET. Zie de twee links hierboven. Onderdeel van de marktconsultatie is een informatieve online sessie, op de datum zoals vermeld in het marktconsultatiedocument. Alle relevante (geactualiseerde) informatie is te vinden op de projectwebsite (www.stib-mivb.be/muntstroom) en/of via de vragenlijsten op het EUSurvey platform (twee links hierboven). Het Muntstroom-project wordt ondersteund door het EAFIP-initiatief (www.eafip.eu) en Innoviris (https://innoviris.brussels/).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2020