Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536489-2021

22/10/2021    S206

Poland-Białystok: Miscellaneous computer equipment

2021/S 206-536489

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Białostocka
Postal address: ul. Wiejska 45A
Town: Białystok
NUTS code: PL Polska
Postal code: 15-351
Country: Poland
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Internet address(es):
Main address: https://pb.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Reference number: ZK-DZP.262.71.2021
II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:

1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),

3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,

4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz

z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),

5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 529.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Politechnika Białostocka

II.2.4)Description of the procurement:

Komputer przenośny - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Politechnika Białostocka

II.2.4)Description of the procurement:

Komputer przenośny - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Skaner - 1 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
38520000 Scanners
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Politechnika Białostocka

II.2.4)Description of the procurement:

Skaner - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Politechnika Białostocka

II.2.4)Description of the procurement:

Komputer przenośny - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Politechnika Białostocka

II.2.4)Description of the procurement:

Komputer przenośny - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-364086
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZK-DZP.262.71.2021
Lot No: 1
Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: ZK-DZP.262.71.2021
Lot No: 2
Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FONT2 Piotr Cerkiewnik Sp. J.
National registration number: 5422424305
Town: Białystok
NUTS code: PL Polska
Postal code: 15-157
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 350.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZK-DZP.262.71.2021
Lot No: 3
Title:

Skaner - 1 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syntis Sp. z o.o.
National registration number: 9662095116
Town: Grabówka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 15-523
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 191.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZK-DZP.262.71.2021
Lot No: 4
Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syntis Sp. z o.o.
National registration number: 9662095116
Town: Grabówka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 15-523
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 988.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZK-DZP.262.71.2021
Lot No: 5
Title:

Komputer przenośny - 1 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (dotyczy odwołania wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści dokumentów zamówienia);

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (dotyczy przypadków innych niż określone w ppkt 1 i 2.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021