Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536532-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wrocław: Software package and information systems

2021/S 206-536532

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Postal address: ul. Namysłowska 8
Town: Wrocław
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 50-304
Country: Poland
Contact person: Gabriela Nowak-Piechota
E-mail: gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.cui.wroclaw.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa subskrypcji na oprogramowanie Microsoft

Reference number: CUI-ZZ.3201.5.2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest :

a) w ramach zamówienia podstawowego - udzielenie lub zapewnienie udzielenia Zamawiającemu na co najmniej 24 miesiące, 45 subskrypcji Microsoft Virtual Desktop Access (VDA) lub równoważnych

b) w ramach zamówienia podstawowego - przedłużenie o co najmniej 24 miesiące pakietów wsparcia Microsoft Software Assurance (SA) lub równoważnych zgodnie z zestawieniem w SWZ

c) w ramach prawa opcji - udzielenie lub zapewnienie udzielenia Zamawiającemu na co najmniej 24 miesiące, do 50 dodatkowych subskrypcji Microsoft Virtual Desktop Access (VDA) lub równoważnych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 336 605.59 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miasto Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

a) w ramach zamówienia podstawowego - udzielenie lub zapewnienie udzielenia Zamawiającemu na co najmniej 24 miesiące, 45 subskrypcji Microsoft Virtual Desktop Access (VDA) lub równoważnych

b) w ramach zamówienia podstawowego - przedłużenie o co najmniej 24 miesiące pakietów wsparcia Microsoft Software Assurance (SA) lub równoważnych zgodnie z zestawieniem w SWZ

c) w ramach prawa opcji - udzielenie lub zapewnienie udzielenia Zamawiającemu na co najmniej 24 miesiące, do 50 dodatkowych subskrypcji Microsoft Virtual Desktop Access (VDA) lub równoważnych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym kryteria równoważności, wymagania jakościowe, warunki skorzystania z prawa opcji znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Okres obowiązywania usług wsparcia technicznego wynikającego z pakietów wsparcia oraz subskrypcji wynosi co najmniej 24 miesiące liczone od dnia udzielania licencji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 144-382160
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa subskrypcji na oprogramowanie Microsoft

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Crayon Poland sp. z o.o.
Postal address: ul. Marszałkowska 126/134
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-008
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 267 595.33 PLN
Total value of the contract/lot: 336 605.30 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

b) Potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania / Pełnomocnictwo

c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy)

4. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

albo

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustaw Pzp:

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/10/2021