Supplies - 536607-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2021/S 206-536607

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Przy Rondzie 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-547
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług

Numer referencyjny: WZP-421-17/2021
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie Systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego Systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 308 100.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie Systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego Systemu.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

2.1. dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować System,

2.2. wykonać Dokumentację,

2.3. wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

2.4. udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania Systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 80 tysięcy użytkowników,

2.5. przenieść na Ministerstwo Sprawiedliwości autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach Umowy,

2.6. udzielić Ministerstwu Sprawiedliwości Gwarancji na dostarczony w ramach umowy System na okres 36 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia Systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego Systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Znaczenie pojęć użytych w SWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi w Projekcie Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).

5. Wykaz Jednostek, na rzecz których prowadzone było niniejsze postępowanie zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność rozbudowy Systemu (F1) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność wykrywania domen podobnych (F2) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność dostarczania kontekstowej informacji o zagrożeniach (F3) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia systemu w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 146-385820
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trafford IT Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Taneczna 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-829
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 062 138.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 308 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 13 maja 2021 w sprawie wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r., poz. 145).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z Rozdziałem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021